TAILIEUCHUNG - MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT – BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải | MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. Ban hành kèm theo Thông tư số 09 2009 TT - BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải Ảnh 2x3 cm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Kính gửi . Tên tôi là . Sinh ngày .. Nơi cư trú . Số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu . Ngày cấp .Nơi cấp . Hiện tôi đã có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đổi cấp lại số Chứng chỉ .cấp . Lý do xin đổi cấp lại . Đề cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Nội dung khai trên là đúng nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. NGƯỜI LÀM ĐƠN . 20. Ký tên ghi rõ họ và tên Xin gửi kèm theo - 03 ảnh màu cỡ 2x3 mới chụp không quá 6 tháng kiểu CMND - Bản photocopy giấy CMND hoặc hộ chiếu có bản chính để đối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    0    15-08-2020
3    6    0    15-08-2020
74    4    0    15-08-2020
6          15-08-2020
16    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
4    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
13    5    0