TAILIEUCHUNG - Đề thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp TPHCM 2008-2011

Tham khảo tài liệu 'đề thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp tphcm 2008-2011', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Download http toancapba. com SÖ GD-DT NGHE AN KY THI CHON GIAO VIEN DAY GIÖI TINH CAP THPT CHU KY 2008 - 2011 DE THI CHINH TI II C MON TOAN Thoi gian 150 phut khöng ke thai gian giao de Cau 1. a Anh chi hay neu nhüng hoat dong toan hoc lien quan mat thiet voi noi dung mon Toan o truong THPT hien nay b Khi day khai niem toan hoc can chu trong nhat den viec ren luyen hoat dong toan hoc nao cho hoc sinh Lay mot vi du minh hoa. c Hay neu nhüng uu diem va han che cüa phuong phap day hoc theo nhom nho. Huong khac phuc nhüng han che do. Cau 2. Neu quy trinh giai bai toan Tim gia tri lon nhat va gia tri nho nhat cüa ham so y f x lien tuc tren a b . Hay chi ra mot so üng dung cüa bai toan tren de giai mot so lop bai toan thuong gäp. Cau 3. Cho tam giac ABC voi cac canh AB c BC a CA b. Goi I la tam duong tron noi tiep tam giac ABC va Sa Sb Sc theo thü tu la dien tich cac tam T -- A giac IBC ICA IAB. Chüng minh rang 0. Dwa theo bai 37- SBTHinh hoc nang cao lap 10 a Anh chi hay neu hai dinh huong de hoc sinh tim duoc hai cach giai. Hay trinh bay mot cach giai. b Hay khai quat hoa bai toan va trinh bay loi giai. Cau 4. Cho day so Un xac dinh boi Un 2 J3 . Chüng minh rang Un la mot so le voi moi n ky hieu Un la phan nguyen cüa Un . Anh chi hay giai bai toan tren va huong dan hoc sinh tim loi giai. Cau 5. Giai bai toan sau Cho ba so thuc duong a b c thoa man abc a c b. Tim gia tri lon nhat 2 cüa bieu thüc P - . a2 1 b2 1 c2 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN