TAILIEUCHUNG - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯONG TIỆN VẬN TẢI

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯONG TIỆN VẬN TẢI Kính gửi . 1. Họ và tên 2. Ngày tháng năm sinh 3. Nơi sinh 4. Quốc tich. 5. Số chứng minh nhan dân ngày cấp nơi cấp số hộ chiếu và giấy tờ hợp lệ theo quy định 6. Địa chỉ thường trú 7. Trình độ chuyên môn. văn bằng chứng chỉ đã được cấp 8. Kinh nghiệm nghề nghiệp - Thời gian đã tham gia thiết kế. 1 - Số phương tiện vận tải đã độc lập thiết kế. - Số phương tiện vận tải đã tham gia thiết kế. 9. Đã được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịc vụ thiết kế phương tiện vận tải số ngày . tháng . năm đối với trường hợp xin cấp lại . Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải với các nội dung thiết kế sau Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệmvề toàn bộ nội dung ghi trong tờ khai này và cam kết hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. . ngày . . Người làm đơn. Ký và ghi rõ họ tên 2 Phụ lục số 2 BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 1. Họ và tên 2. Quá trình hoạt đọng chuyên môn thiết kế STT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải. từ. đến. tham gia thiết kế phương tiệnvận tải ở cơ quan tổ chức nào hoặc độc lập thiết kế Nội dung công việc về thiết kế đã làm Chủ trì hoặc tham gia thiết kế hoặc độc lập thiết kế tên phương tiện nếu có Tự đánh giá năng lực thiết kế của bản thân Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản tự khai này. Xác nhận của cơ quan tổ chức quản lý trục tiếp . Trường hợp không làm viẹc trực tiếp trong cơ quan tổ chức thìphải xuất trình hợp đồng kinh tế để chứng minh những công việc đã thực hiện. ngày . tháng . năm Người khai Ký và ghi rõ họ tên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN