TAILIEUCHUNG - Báo cáo - Rượu nếp than

Rượu nếp than là một thức uống có cồn, được sản xuất hoàn toàn thủ công từ loại gạo nếp than đặc biệt chủ yếu được trồng ở Nam Bộ, loại rượu này không qua chưng cất trước khi sử dụng. Phân loại: Rượu nếp than được chia làm 2 loại: rượu nếp than đục và rượu nếp than trong. thức uống có cồn | Bài báo cáo Rượu nêp than GVHD Co Nguyên ThUy Hượng SV Nguyên Huy HUng Pham Nguyên Đình Khoa Đáng Đình Toán 1 . Giới thiệu chung và phan loai rựỢu nếp than Gìơì thiêu chung Rươụ nếp than là một thức uộ ng cộ c n đươc san xiiật hoàn toàn thu cộng từ lộải gâộ nêp than đảc biêt chu yêu đươc trong ơ Nam Bộ loâi rươu nảy khộng qua chưng cât trươc khi sử dung. Phân lộâi Rươu nêp than đươc chia lam hai lộại -Rươu nếp than đuc lâ lộâi rươu sau khi lên mên tiên hânh xay nhuyên câ khội lên mên trươc khi đêm hâm cộn vâ lưu trữ . -Rươu nêp than trộng Ja cung xay nhuyễn khối lên mên hâm cộn rội đêm lộc lấy dịch lộc đêm lưu trữ ta ộ hương 2 . Nguyên liêu san xuât Nguyên liệu sản xuất rượu nếp than bao gồm các thảnh phản sau -Gao nếp than -Bánh mên thuồc bac -Cồn tinh .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    12-08-2020
1    4    0    12-08-2020
8    4    0    12-08-2020
133    4    0    12-08-2020
554    6    0    12-08-2020
32    4    0    12-08-2020
67    4    0    12-08-2020
30    3    0    12-08-2020