TAILIEUCHUNG - Upload nhiều file XML vào cột kiểu dữ liệu XML

Các quản trị viên cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL Server thường có một số nhu cầu như import nhiều file vào một bảng trong CSDL. Bài này sẽ thảo luận đến việc làm thế nào để upload nhiều file (đặc biệt là file XML) vào cột kiểu dữ liệu XML của CSDL SQL Server. | Upload nhiều file XML vào cột kiểu dữ liệu XML Nguồn Các quản trị viên cơ sở dữ liệu CSDL SQL Server thường có một số nhu cầu như import nhiều file vào một bảng trong CSDL. Bài này sẽ thảo luận đến việc làm thế nào để upload nhiều file đặc biệt là file XML vào cột kiểu dữ liệũ XML của CSDL sQl Server. Điều kiện cần a. Phải đảm bảo xp_cmdshell đã được cho phép. Nếu chưa được hãy thực thi một số câu lệnh dưới đây use master go sp_configure show advanced options 1 go reconfigure with override go sp_configure xp_cmdshell 1 go reconfigure with override go b. Tạo một CSDL và bảng được dùng cho việc import này bằng các câu lệnh dưới. Nếu không bạn có thể sử dụng CSDL đang có sẵn. USE master GO Object Database XMLTest Script Date 04 17 2007 01 49 43 IF EXISTS SELECT name FROM WHERE name N XMLTest DROP DATABASE XMLTest go create database XMLTest go use XMLTest go c. Đảm bảo rằng bạn đã tạo một bảng với kiểu dữ liệu XML. Ngoài ra hãy chắc chắn có ít nhất một cột trong bảng có thể chứa giá trị của tên file như sau use XMLTest object table dbo . myimage script date 09 10 2006 21 55 46 if exists select from where object_id object_id N MYXML and type in N u drop table MYXML go create table MYXML id int identity 1 1 XML File Name varchar 100 Data XML Go d. Giả sử bạn muốn upload toàn bộ file .bmp từ thư mục C XML tham khảo hình 1 và 2 vào bảng MYXML trong lược đồ dbo trên CSDL XMLTest Hình 1 Nội dung ví dụ xml version standalone yes Customer CustomerLogInfo Date 2007-03-31T06 40 00 Date user user Userid 1AE Userid ls A-Accessible ls eqtid 761 eqtid es Stopped es tp 30 tp CustomerLogInfo CustomerLogInfo Date 2007-03-31T06 40 00 Date user user Userid 1AE Userid ls Not-Accessible ls eqtid 870 eqtid es Stopped es tp 30 tp CustomerLogInfo CustomerLogInfo Date 2007-03-31T06 40 00 Date user user Userid 1AE Userid ls A-Accessible ls eqtid 97F .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    2    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
6    3    0
9    5    0
21    5    0
TÀI LIỆU HOT
396    3    0
55    5    0
374    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN