TAILIEUCHUNG - Kiến trúc MIPS

- MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) hình thành trên cơ sở RISC. - Năm 1981: John L. Hennessy đứng đầu một nhóm bắt đầu một công trình nghiên cứu về bộ xử lý MIPS đầu tiên tại Stanford University - Một thiết kế chủ chốt trong MIPS là yêu cầu các câu lệnh phải hoàn thành trong 1 chu kì máy. - Hãng MIPS Technologies (MIPS Computer Systems) Các thế hệ của MIPS • Ban đầu MIPS là kiến trúc 32 bit, sau này mở rộng ra 64bit. • MIPS I, MIPS II, MIPS III, MIPS IV, MIPS V, MIPS 32. | Kiến trúc MIPS Nội dung Phần I Tổng quan dòng vi xử lý MIPS Phần II Mô hình Lập trình Phần I Tổng quan dòng vi xử lý MIPS Lịch sử phát triển - MIPS Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages hình thành trên cơ sở RISC. - Năm 1981 John L. Hennessy đứng đầu một nhóm bắt đầu một công trình nghiên cứu về bộ xử lý MIPS đầu tiên tại Stanford University - Một thiết kế chủ chốt trong MIPS là yêu cầu các câu lệnh phải hoàn thành trong 1 chu kì máy. - Hãng MIPS Technologies MIPS Computer Systems http www. http ki wi ki MI PS_arch itectu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN