TAILIEUCHUNG - MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Tài liệu tham khảo đơn đề nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/ TT - BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải | MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ban hành kèm theo Thông tư số 07 2009 TT - BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải Ảnh mầu 3x4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Kính gửi . Tôi là .Quốc tịch . Sinh năm. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú . Nơi cư trú . Đơn vị công tác . Số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. Cấp ngày tháng năm. nơi cấp. Đã có Giấy phép lái xe . ngày tháng năm. Đề nghị cho tôi được học dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng . 123 Xin gửi kèm theo - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe. - 06 ảnh màu cỡ 3x4. - Bản photocopy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. - Các tài liệu có liên quan gồm Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. . . NGƯỜI LÀM ĐƠN ký và ghi rõ họ và tên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT