TAILIEUCHUNG - [Triết Học] Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - GS,TS. Đỗ Nguyên Phương phần 5

Hiện nay do cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và những lực lượng tiến bộ trên thế giới, cùng với năng suất lao động cao do cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tạo ra, chủ nghĩa tư bản có những điều chỉnh trong chính sách xã hội, thực hiện tăng phúc lợi xã hội. | Hiện nay do cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và những lực lượng tiến bộ trên thế giới cùng với năng suất lao động cao do cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tạo ra chủ nghĩa tư bản có những điều chỉnh trong chính sách xã hội thực hiện tăng phúc lợi xã hội. Song sự phân hoá giàu nghèo vẫn diễn ra quyết liệt sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng trong các nước tư bản chủ nghĩa. Nếu như trước đây trong các nước tư bản chủ nghĩa mâu thuẫn cơ bản nổi lên giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản thì nay mâu thuẫn này đã phát triển thành mâu thuẫn rộng lớn hơn là mâu thuẫn giữa tư bản và lao động. Trong xã hội không chỉ có giai cấp công nhân bị áp bức bóc lột mà cả những người lao động khác cũng bị bóc lột mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất ngày càng mang tính xã hội hoá cao với tính chất tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất ngày càng gay gắt. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ một mặt giúp nâng cao mức sống cho xã hội mặt khác làm cho tình trạng thất nghiệp của những người lao động trong xã hội tư bản chủ nghĩa ngày càng gia tăng. Cùng với nó là tình trạng tội phạm xã hội ma tuý sự suy thoái về đạo đức lối sống làm cho những mâu thuẫn vốn có trong xã hội tư bản ngày càng trở nên gay gắt. Những mâu thuẫn đó chỉ được giải quyết bằng một cuộc cách mạng xã hội xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên với những âm mưu diễn biến hoà bình chống phá quyết liệt của kẻ thù những thủ đoạn nham hiểm của giai cấp tư sản cùng với sự thiếu thống nhất sự chia rẽ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay cách mạng xã hội chủ nghĩa còn gặp rất nhiều khó khăn. Thứ ba Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa phụ thuộc và kém phát triển với chủ nghĩa đế quốc. Vào những năm 50 60 của thế kỷ XX với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa khoảng 100 nước đã đấu tranh thắng lợi giành được độc lập dân tộc ở những mức độ khác nhau. Song do các nước này có trình độ kinh tế văn hoá thấp kém cho nên vẫn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN