TAILIEUCHUNG - Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows P3 phần 1

Dùng công cụ Rectangle Tool chỉnh màu tô là xanh, bỏ màu viền và vẽ một hình vuông phủ vừa kín lớp background | Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows P3 Nguồn 1. Tạo 1 file có thông số như hình 1 Hình 1 2. Đổi tên lớp hiện có thành background và tạo một lớp mới tên square 3. Dùng công cụ Rectangle Tool chỉnh màu tô là xanh bỏ màu viền và vẽ một hình vuông phủ vừa kín lớp background Hình 3 4. Khóa lớp hiện có lại và tạo một lớp mới tên là lines Hình 4 5. Dùng công cụ Rectangle Tool bỏ màu viền chỉnh màu tô là trắng và vẽ 2 đường thẳng Hình 5 6. Khóa lớp lines lại và tạo một lớp mới tên là text 7. Chọn công cụ Text Tool và gõ vào dòng chữ Windows is startting up. và chỉnh kích thước cho phù hợp Hình 7 8. Khóa lớp text lại và tạo một lớp mới tên là flag Hình 8 9. Dùng công cụ Rectangle Tool chỉnh màu sắc cho phù hợp và vẽ hình lá .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    5    0    11-08-2020
212    2    0    11-08-2020
67    4    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
15    7    0    11-08-2020
13    10    1    11-08-2020
15    7    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN