TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 4

Chúng tôi mong rằng ở mức độ ngắn gọn và dễ dàng, cuốn sách này cũng sẽ có ích cho những người đã học Cơ học đất trước đây hoặc đang nghiên cứu về Cơ học đất, nó sẽ củng cố lại các kiến thức Cơ học đất so với những tài liệu cũ đã giới thiệu. | Sự phân bô ứng suất trong lòng đất ứng suất địâ tĩnh CHƯƠNG 3 1. ỨNG SUAT ĐỊA TĨNH VA Sự PHAN BO ỨNG SUAT TRONG LÒNG DAT Muc tiêu cUâ chứơng nây - Biết cô 3 lôâi ứng suất trong lông đất ứng suất do Trong lứơng bân thân do tâi trong ngoâi vâ loâi ứng suất phât sinh khi co dong thâm. Moi loâi ứng suất đêu co thânh phân thâng đứng vâ thânh phân nâm ngâng. Riêng đoi vơi ứng suất gây râ do tâi trong ngoâi thâng đứng tính trâ bâng thânh phân thâng đứng theo cong thức sâu đo suy râ thânh phân nâm ngâng theo hê so âp lức ngâng tuy theo loâi đất . - Hiếu ro co sự khâc nhâu vê qui luât phân bo ứng suất câc loâi đe tuy trứơng hơp cu the mâ sử dung trong câc tính toân kiểm trâ nên tính lun liên hê đến câc thong so nên lun vâ phâm vi giơi hân củâ nên dứơi mong. Thânh phân nâm ngâng củâ ứng suất trong đất cân đứơc xêt quâ ứng suất hữu hiệu chứ khong phâi ứng suất tong cộng . Phân biêt hê so âp lức ngâng trâng thâi nghỉ khi khong co chuyên vị ngâng trong đất vâ khong thuOc trâng thâi nghỉ hê so âp lức chu đOng vâ hê so âp lức bị đOng bât đâu co chuyển vị ngâng trong đất - Lam được gì sâu khi hoc chứơng nấy Vê đứơc chính xấc đứơng phân bo ứng suất trong đất do trong lứơng bân thân do tâi ngoâi vâ do dong thâm. ĐO sê lâ nhứng cơ sơ quân trong trong cấc tính toân sức chịu tâi củâ nên tính toân đo lun tuyêt đoi đo lâ đo lun sâu khi hoân tất co kết cơ sơ vâ âp lức ngâng củâ đất lên cấc cấu truc chân đất vê sâu. 1. Các thanh phan ung suất trong đất ứng suất tâi mOt đỉem trong khoi đất đứơc phân chiâ thânh 2 loâi chính - ứng suất địâ tĩnh geostâtic stress --- co the hiểu lâ ấp lức tính tứ trong lứơng bân thân. - ứng suất phu thêm --Do tâi trong ngoâi củâ cong trình Nhứng ứng suất trong đất phâi thOâ mân 3 tiêu chí sâu - Điêu kiên cân bâng - Tính tứơng thích giứâ biên dâng vâ dịch chuyên - Quân hê ứng suất biến dâng Vì quân hê ứng suất biến dâng trong đất rất phức tấp nên cấc giâ thiết vê ứng xứ đân hoi tuyên tính lâ gân đung đâu tiên lấy lâm nên tâng đê giâi cấc bâi toân phân bo ứng .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    10    0    12-08-2020
2    6    0    12-08-2020
26    6    1    12-08-2020
83    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN