TAILIEUCHUNG - Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server-P3

Bảng tổng quát hiện ra, ở đây bạn sẽ kiểm tra lại các thiết lập, có thể thay đổi nếu không cần thiết ở bước nào đó: | Sao lull dû liêu cûa hê dieu hành Windows Home Server Mau thong bao se co dang nhu sau Computer GEEKSERVER Bucket my sttcgeekcloudberry backupwhs Duration 06 33 04 Files scanned 4337 Data scanned GBytes Files to backup 2777 Data to backup GBytes Files copied 2772 Data copied GBytes Files failed to upload 2 Bat ten cho ke hoach Plan name Specify a plan name Plan name sticgeekWHS Backui CloudberryLab Bang tông quat hiên ra o day ban se kiêm tra lai cac thiêt lâp co thê thay dôi nêu không cân thiêt o budc nào do Sum ni ary Review- Backup plan Cloudberrylab Summary Plan name Mysticqeek WHS Backup Backup Mode Advanced Bucket name mysticgeekdoudberrybackupwhs Backup prefix 6EEKSERVER Backup sources GEEKSER ER EackupS UGEEK ERVER Documants GEEKSERVER Photos GEEK5ERVER ScftSWjeWd- S UGEEkSERVER 5cftware Hoine PC Restore CD File filter Backup all files Encryption disabled Compression options Compress all files Purge options default purge options Schedule backup Click Next to create plan fffiw Next Back Vậy là bạn đã thành công trong việc tạo kế hoạch sao lưu. Nhấn nút Finish và Run backup now để bắt đầu sao lưu dữ liệu iRuri backup novj Khôi phục dữ liệu sử dụng CloudBerry Đe khôi phục dữ liệu từ CloudBerry sử dụng chức năng Restore Wizard từ bảng hướng dẫn ban đầu lựa chọn đường dẫn và cách thức khôi phục .

TÀI LIỆU HOT