TAILIEUCHUNG - Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server-P2

Các tính năng và cách sử dụng Bảng hướng dẫn CloudBerry được trình bày rất đơn giản và dễ hiểu. Chúng ta hãy cùng điểm qua những tính năng này, trước tiên là quá trình sao lưu dữ liệu theo kế hoạch. Nhấn vào đường dẫn Setup Backup Plan để bắt đầu: | Sao lưu dữ liêu của hê điêu hành Windows Home Server Các tính năng và cách sử dụng Bảng hướng dẫn CloudBerry được trình bày rất đơn giản và dễ hiểu. Chúng ta hãy cùng điểm qua những tính năng này trước tiên là quá trình sao lưu dữ liệu theo kế hoạch. Nhấn vào đường dẫn Setup Backup Plan để bắt đầu Welcome to the Create Backup Plan Wizard This wizard heJps you to create new backup plan specify files to backup compression and encryption options advanced settings and automate process. Tiêp theo lua chon chê dô sao luu. CloudBerry cung câp cho nguoi sû dung 2 lua chon Advance và Simple Select Backup Mede Select backup mode depending of thatfeatures you want CloudberryLab Advanced Mode Upload files larger than 5 GB Resume failed uploads of largefiles in the middle Encrypt O Supportmulttplefileversions - You can t access files with other S3 Client tools P Simple Mode You can access your backed up files with any S3 Clienttools No encryption is available You can upload files not larger than 5 GB . - Versions are not supported In the case of network problem during a file uploading the fi le will be uploaded from the beginning Back Next I Cancel Bước tiếp theo lựa chọn tài khoản lưu trữ hoặc tạo mới. Hoặc bạn có thể lựa chọn tài khoản mặc định bằng cách đánh dấu vào ô Use currently selected account as default

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN