TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 1

Máy tính số là thiết bị có khả năng giải các bài toán bằng cách thực hiện một số lệnh hữu hạn. Chương trình máy tính gồm một dãy lệnh sắp xếp theo một trình tự nhất định để thực hiện một việc cho trước. | TRƯỜNG ĐẠI HOC ĐÀ LẠT GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC MÁY TÍNH NGUYỄN HỮU LỘC 2000 Cân Trúc Máy Tính -2- MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIÊU CHUNG. 5 I. nGộn ngữ và máy Ảo may tính nhiều CAP .5 II. phàn CỮNG và phàn MỀM .7 III. LỊCH SỮ phát triền mày TÍNH .8 1. Thế hệ không .8 2. Thế hệ thứ nhất .9 3. Thế hệ thứ hai .10 4. Thế hệ thứ ba .10 5. Thệ hệ thứ tư .11 Chương 2 càu TRUC chung mày I. cÀc bộ Xữ 1. Thực hiện 2. Tô chức 3. Thực hiện lệnh song song .18 II- bộ nhớ CHÍNH .22 1. 2. Địa chỉ bô nhơ .23 3. Trật tự cua bytệ .24 4. Ma sửa lôi .25 5. Bô nhơ chính trong cac IBM III- các THIỀT bị LỮU trữ Bộ nhớ PHU .28 1. Bang tư .28 2. Đĩa 3. Đĩa 4. Đĩa IV - các THIET bị vào 1. Ban phím .38 2. Man hình .38 3. Môdệm .41 4. Chuôt .45 5. May in .48 6. Ngô ra nôi tiệp chuan Chương 3 LỚP vát I. cÀc chip VI Xữ ly và các 1. Cac chip vi xư ly .57 2. Cac bus cua may 3. Bus đông 4. Bus không đông 5. Phan xử II. THÍ DU VỀ CHIP VI Xữ LY và Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Ly Cân Trúc Máy Tính -3- 1. Chip vi xử ly 8088 cua họ 2. Thí du ve III. BỌ 1. Phan loai bọ nhớ ban 2. To chức bọ nhớ .77 3. Môt sô khai niệm ve bọ nhớ khac .79 IV. Giao tiệp. 81 1. Cac chip I 2. Giai ma địa Chửớng 4 LỚP VI CHƯƠNG I. nHẮC lại Lớp vật LÝ .86 1. Cac thanh ghi .86 2. Bus nôi .86 II. MỌT VÍ DỤ VỀ VI CHƯỚNG TRÌNH .88 Chửớng 4 LỚP VI CHƯỚNG I. nHắC lại Lớp vật LÝ .91 1. Cac thanh ghi .91 2. Bus nôi .91 II. MỌT VÍ DỤ VỀ VI CHƯỚNG TRÌNH .93 Chửớng 5 LỚP MẮÝ quý I. cẮc thí dụ về Lớp MẮÝ QỤI ƯỚC .95 II. cắc KHỤOn dạng III. kiều định vị ĐỊậ chỉ .102 1. Định địa chỉ tửc thới .103 2. Định địa chỉ trực 3. Định địa chỉ thanh 4. Định địa chỉ gian 5. Định chỉ sô .106 6. Định địa chỉ ngan III. LUONG điều 1. Luông điệu khiến tuan tử va cac lệnh 2. Thu tục. 109 3. Đông thu 4. 5.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN