TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn chon lọc Hươu đực cái giống

Tiêu chuẩn này được áp dụng để phân cấp chất lượng hươu đực, nuôi tại công ty giống, tập thể và gia đình. 1. Cấp sinh sản. . Điểm và cấp sinh sản của hươu đực làm việc trong cơ sở chăn nuôi hươu của công ty và một số tập thể, hộ gia đình, được xét trên một số chỉ tiêu sau: | Tiêu chuẩn chon lọc Hươu đực cái giống Nguồn Hươu đực giống Tiêu chuẩn này được áp dụng để phân cấp chất lượng hươu đực nuôi tại công ty giống tập thể và gia đình. 1. Cấp sinh sản. . Điểm và cấp sinh sản của hươu đực làm việc trong cơ sở chăn nuôi hươu của công ty và một số tập thể hộ gia đình được xét trên một số chỉ tiêu sau - Trọng lượng hươu con của con đực đó phối sinh ra ở các thời điểm khác nhau. - Khối lượng nhung mà con của nó cho ở các lứa khác nhau - Tỷ lệ phối giống đậu 85-95 . Điểm số của từng chỉ tiêu được tính theo bảng 1 của tiêu chuẩn này. . Điểm sinh sản của hươu đực làm việc là tổng số của ba chỉ tiêu trên. . Cấp sinh sản của hươu đực làm việc được xếp theo thang điểm được quy định ở điều . của tiêu chuẩn này. 2. Cấp sinh trưởng. . Điểm và cấp sinh trưởng của hươu đực hậu bị dưới 12 tháng tuổi xét theo một chỉ tiêu trọng lượng. Điểm và cấp sinh trưởng của hươu đực hậu bị từ 12 tháng tuổi trở lên được xét theo hai chỉ tiêu khối lượng và dài thân. . Điểm khối lượng và dài thân của hươu đực được xét theo bảng 2a và 2b của tiêu chuẩn này. . Điểm sinh trưởng của hươu hậu bị dưới 12 tháng tuổi là điểm khối lượng. Điểm sinh trưởng của hươu đực trên 12 tháng tuổi là điểm dài thân và khối lượng. . Cấp sinh trưởng của hươu đực được xếp theo thang điểm qui định ở điều . của tiêu chuẩn này. 3. Cấp ngoại hình. . Hươu đực được xét điểm và cấp ngoại hình bằng cách cho điểm về các đặc điểm giống và các bộ phận của cơ thể theo bảng 3 của tiêu chuẩn này. . Điểm và hệ số của từng bộ phận của cơ thể được quy định ở bảng 3 của tiêu chuẩn này. Tổng điểm ở cột 5 của bảng 3 được dùng để xếp cấp ngoại hình. . Cấp ngoại hình được xếp theo thang điểm quy định ở điều của tiêu chuẩn này. 4. Cấp tổng hợp. . Cấp tổng hợp của hươu đực hậu bị được xét trên hai chỉ tiêu ngoại hình và sinh trưởng. Điểm tổng tổng hợp của hai chỉ tiêu này được tính như sau Điểm tổng hợp của hươu đực hậu bị 6 điểm ST 4 điểm NH 10 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN