TAILIEUCHUNG - Lý thuyết tài chính tiền tệ - ĐH Kinh Tế Tp.HCM

Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là "tiền lưu thông". Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền xu) do Nhà nước (ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính, .) phát hành. Khi phân biệt tiền tệ của quốc gia này với tiền tệ của quốc gia khác, người. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC GS-TS. DƯƠNG THỊ BÌNH MINH - TS. sử ĐÌNH THÀNH Đồng chủ biên 9 LÝTHUYÊT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ KHOA TAI chính nhà nước GS-TS. DƯƠNG THỊ BÌNH MINH - TS. sử ĐÌNH THÀNH Đồng chủ biên TS. VŨ THỊ MINH HANG - ThS. NGUYỄN anh tuấn BÙI THỊ MAI HOÀI - DIỆP GIA LUẬT LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH -TIỀN TỆ Táỉ bản lần thứ 4 có sửa chữa bổ sung NHÀ XUẤT BẢN THỐNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    11-08-2020
3    5    0    11-08-2020
3    5    0    11-08-2020
23    3    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN