TAILIEUCHUNG - Những nghi lễ ngày xuân-lễ động thỗ

Lễ Động thổ Ðộng Thổ nghĩa là Ðộng đến đất. Vậy lễ Ðộng Thổ nghĩa là Ðộng đất, và trong khi động đất phải có lễ cúng Thổ Thần để trình xin bắt đầu động đến đất cho một năm mới. Nguồn gốc Nguồn gốc lễ Ðộng thổ bắt đầu từ năm 113 trước Thiên Chúa giáng sinh. Nguyên năm đó là năm Mậu Thìn, vua Hán Vũ Ðế thấy triều đình chỉ có tục tế trời mà không tế Ðất mới bàn cùng quần thần, và sau đó đặt ra nghi lễ Hậu Thổ, tức là Thần Ðất,. | NHỮNG NGHI LỄ NGÀY XUÂN Lễ Động thổ Động Thổ nghĩa là Động đến đất. Vậy lễ Động Thổ nghĩa là Động đất và trong khi động đất phải có lễ cúng Thổ Thần để trình xin bắt đầu động đến đất cho một năm mới. Nguồn gốc Nguồn gốc lễ Động thổ bắt đầu từ năm 113 trước Thiên Chúa giáng sinh. Nguyên năm đó là năm Mậu Thìn vua Hán Vũ Đế thấy triều đình chỉ có tục tế trời mà không tế Đất mới bàn cùng quần thần và sau đó đặt ra nghi lễ Hậu Thổ tức là Thần Đất còn gọi là xã tế. Nghi thức - Đào một ao ở giữa có một nền tròn trên nền tròn có năm bệ trên mỗi bệ đều có lễ Tam sinh gồm bò dê lợn. - Lễ phục của mấy vị chủ tế và bồi bái đều màu vàng. - Lễ Xã Tế đầu tiên do vua Hán Vũ Đế chủ tế và cử hành tại đất Hoài Khưu gân sông Phàn. - Lễ Động Thổ bắt đầu từ đó nhưng đến năm vua Hán Thành Đế lên ngôi năm 32 trước Tây lịch có lệnh bãi bỏ lễ này. - Về sau vì có thiên tai xảy ra nên lễ Xã Tế lại được tái lập và tồn tại mãi về sau. - Lễ Xã Tế chia làm năm bậc dành cho Hoàng Đế các vua chư hầu và các quan đại phu trở xuống và có tác dụng khác nhau. Xưa kia tại Việt Nam lễ này cũng được tổ chức từ triều đình tới dân gian nhưng về sau lễ này chỉ còn tồn tại trong dân chúng tại triều đình Thần Đất đã có tế trong dịp tế Nam Giao. Hàng năm sau ngày mồng Ba Tết tại các làng có làm lễ Động Thổ để cho dân làng có thể Đào bới cuốc xới được. Chính ra thì ngày lễ Động Thổ không nhất định là ngày nào nhưng để giúp dân chúng tiện việc làm ăn nhiều làng thường cử hành lễ này sau ba ngày Tết. Các bậc kỳ lão và quan viên được cử làm chủ tế và bồi tế để cúng Thần Đất. Lễ vật cũng gồm hương đăng trầu rượu y phục và kim ngân đồ mã. Trong buổi lễ ông chủ tế với nguyên áo thụng xanh cuốc mấy nhát xuống đất để lấy một cục đất đặt lên bàn thờ tường trình với Thổ Thần xin cho dân làng được động thổ. Sau buổi lễ Động Thổ này dân làng mới được động tới đất. Ai cuốc xới trước lễ động thổ bị dân làng bắt vạ. Trong ba ngày Tết nếu không may có ai mệnh chung tang gia phải quàn lại trong nhà đợi lễ Động Thổ xong mới được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT