TAILIEUCHUNG - Câu hỏi và đáp án thi Luật chứng khoán

Một số Câu hỏi và đáp án cho chuyên đề Luật áp dụng trong ngành chứng khoán dành cho các bạn tham khảo tổng hợp lại kiến thức trước các kỳ thi học kỳ và kết thúc học phần. | Câu hỏi và đáp án cho chuyên đề Luật áp dụng trong ngành chứng khoán Nguyễn Hùng - Thanh tra UBCKNN Câu 1 Thanh tra chứng khoán là a Thanh tra nhà nước b Thanh tra công vụ c Thanh tra chuyên ngành d Thanh tra nhân dân Đáp án c Câu 2 Thời hạn thanh tra bao nhiêu ngày thông thường a Không quá 30 ngày b Từ 30 ngày đến 40 ngày c Từ 40 ngày đến 50 ngày d trên 50 ngày Đáp án a Câu 3 Chánh thanh tra có các quyền a Phạt cảnh cáo và xử phạt bổ sung. b Phạt tiền và xử phạt bổ sung c Phạt Cảnh cáo hoặc phạt tiền d Phạt cảnh cáo phạt tiền và xử phạt bổ sung Đáp án c Câu 4 Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước có các quyền a Phạt cảnh cáo và xử phạt bổ sung. b Phạt tiền và xử phạt bổ sung c Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền d Phạt cảnh cáo phạt tiền và xử phạt bổ sung Đáp án d Câu 5 Thời hiệu xử phạt hành chính là a 1 năm b 2 năm c 3 năm d 4 năm Đáp án b Câu 6 Những tình tiết sau đây không được coi là tình tiết giảm nhẹ a Đã tự nguyện khai báo b Do thiếu hiểu biết c Vi phạm do bị ép buộc d Ép buộc người bị lệ thuộc vào mình Đáp án d Câu 7 Những tình tiết sau đây được coi là tình tiết giảm nhe a Vi phạm có tổ chức b Vi phạm do hành vi vi phạm của người khác c Lợi dụng chức vụ quyền hạn d Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm trong cùng một lĩnh vực Đáp án b Câu 8 Đối với cá nhân mức phạt tiền là bao nhiêu khi việc lập hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng có thông tin sai lệch gây hiểu nhầm a 1triệu đồng đến 5 triệu đồng b 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng c 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng d 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng Đáp án c Câu 9 Mức phạt tiền là bao nhiêu khi tổ chức phát hành cố ý công bố thông tin sai lệch a 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng b 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng c 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng d 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng Đáp án c Câu 10 Những hành vi nào bị đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong thời hạn 45 ngày a Sử dụng thông tin ngoài bản cáo bạch để thăm dò thị trường trước khi được phép thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng. b Chưa có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    0    13-08-2020
2    3    0    13-08-2020
5    6    0    13-08-2020
11    6    0    13-08-2020
183    4    0    13-08-2020
93    3    0    13-08-2020
721    3    0    13-08-2020
19    23    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN