TAILIEUCHUNG - Vi mạch điện điện tử

Trong chương này,chúng ta khảo sát một số mạch ứng dụng căn bản của diode bán dẫn (giới hạn ở diode chỉnh lưu và diode zenner- các diode đặc biệt khác sẽ được bàn lúc cần thiết).Tùy theo nhu cầu ứng dụng,các mô hình lý tưởng,gần đúng hay thực sẽ được đưa vào trong công việc tính toán mạch. | MffliWI Mục lục CHƯƠNG I MẠCH DIODE CHƯƠNG II MẠCH PHÂN CỰC VÀ KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ DÙNG BJT CHƯƠNG III MẠCH PHÂN CỰC VÀ KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ DÙNG FET CHƯƠNG 4 ẢNH HƯỞNG CỦA NỘI TRỞ NGUỒN TÍN HIỆU RS VÀ TỔNG TRỞ TẢI RL LÊN MẠCH KHUẾCH ĐẠI - 2005 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Fleeman. Electronic Devices Discrete and intergrated. Printice Hall- International 1988 2. Boylestad and Nashelsky Electronic devices and Circuitstheory. Printice Hall- International 1988 3. Micro Electronics Digital and Analog Circuits and Systems. Hill Book Company 1979. 4. Couglin Operational Amplifiers and Linear intergrated circuits. Printice Hall- International 1988 5. Trương Văn Tám Giáo trình linh kiện điện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    7    0    13-08-2020
69    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN