TAILIEUCHUNG - Đề thi THPT chuyên Amsterdam

Đề thi THPT chuyên Amsterdam Tài liệu cung cấp kiến thức giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng , thi học sinh giỏi, kiến thức và bài tập cơ bản cực hay, và một số gợi ý giải các bài toán liên quan. | ĐẾ THI TUYẾN SINH VAO LƠP 10 TRUÔNG THPT CHU VÀN AN VẢ THPT HÀ NỘI - AMSTERDAM NĂM HỌC 2005 2006 NGÀY TI Dỉtnh cho mọi thi sinh. Ti Bài 1. 2 điềm Cho biểu thữc xjx 1 xVĩ 1 X 4-1 r ------ ------ 4. x-ựx x y x ựx 1 Rút gọn P ọ 2 Tìm X để p . Bải 2. 2 điếm Cho bất phương trình 3 m - 1 x 4- 1 2m 4- X m lã tham sổ . I Giải bất phương trinh với m 1 2 ĩ . 2 Tìm m đế bất phương trình nhận mọi giá trị X I lả nghiệm. Bài 3. 2 điềm Trong mặt phảng tọa độ Oxy cho đường thăng 2x - y a2 0 và parabol P y - ax a lã tham sồ dương . I Tim a đế cảt P tại hai diem phân biệt A B. Chứng minh răng khi đõ A B nẳm về bên phái trục tung. NGÀY LTNHÃT 7 gian làm bài ỉ 50 phút 2 Gọi n. V theo thứ tự là hoảnh độ của A. B Tim giá tri nhỏ nhất cùa biếu thức T 1 . w V uv Bài 4. 3 điềm Đường tròn tâm o cỏ dãy cung AB cố định vả lã diêm chinh giữa cung lớn AB. Lây điêm M bầt kì trên cung lớn AB. dựng tia Ax vuông góc vởi đường thẳng MI tại H và cảt BM tại C. 1 Chứng minh các tam giác AIB vả AMC là tam giác cân. 2 Khi điểm M di động trên cụng lởn AB chứng minh ràng điểm c di chuyển trên một cung tròn cổ đinh. 3 Xác định vi trí của điếm M để chu vi tam giãc AMC đạt giá trị lớn nhất. Bài 5. I điềm Cho tam giác ABC vuông ở A cỏ AB AC vá trung tuyến AM. ACB a AMB p. Chửng minh ràng sincr 4- cosa 2 I sin 7. li- HA Dành cho thí sinh thi vào chuyên Toán Tin. Thời gian làm bài ISO phút Bài 6. 2 điềm Cho p ơ ố ò cX đ abc với a b c là các số nguyên. Chứng minh rằng ncu a b c chia hết cho 4 thi p chia hct cho 4. Bãi 7. 2 điểm Cho hệ phương trình x4-y 4 I3 6x2 2 4 m xv x2 y2 - m 1 Giải hệ phương trình với m-10. 2 Chứng minh rằng không tồn tại giá trị của m đê hệ có nghiệm duy nhất. Bài 8. 2 điếm Ba số dương X y thỏa mãn hệ thức I .23- X y z Xét biểu thức p X 4- y2 4- r3. 1 Chững minh rảng p 2 X 4- 2y 4- 3c - 3. 2 Tim gĩả trị nhỏ nhất của p. Bài 9. 3 diêm Cho tam giác ABC láy ba điểm D. E. F theo thứ tự trên các cạnh BC. CA. AB sao cho AEDF là tứ giác nội tiếp. Trên tia AD lấy điểm p D năm giữa A và P sao cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    5    0    14-08-2020
129    6    0    14-08-2020
126    24    1    14-08-2020
19    4    0    14-08-2020
20    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    5    0
2    6    0
TÀI LIỆU HOT
334    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
215    3    0
6    3    0