TAILIEUCHUNG - Quyết định tổng giảm đốc công ty

Thành lập ban dự án áp dụng tiêu chuẩn iso 9001 của công ty. Các thành viên của ban dự án áp dụng tiêu chuẩn iso 9001 (có danh sách kèm theo). Xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của công tu và các tài liệu có liên quan đến tiêu chuẩn iso 900:2000 | CTY SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ---ộỘộ--- ngay thang nam TỔNG GIAM ĐỐC CONG TY - Căn cứ Giấy phép Thành lập cong ty sô - Căn cứ chức năng quyén hận cua Ban Tông Giam Đôc - Can cứ muc tiéu chién lứợc cứa Công ty - Théô đé nghị cua Phông To Chức Hanh Chánh QUYẾT ĐỊNH ĐIÊU 1 Thành lập Ban dự án áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cua Công ty. Các thành viên cUa Ban dự án áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cô danh sách kêm thêô . ĐIÊU 2 Thánh viên Ban dự án cô trách nhiêm nhự sau - Xáy dựng chính sách chất lựỢng muc tiêu chất lựỢng của Công ty vá các tái liêu cô liên quan đến tiêu chuán ISO 9001 2000 thêô đúng kế hôách tiến độ sự phán công vá thêô hựỢng dán cua cỢ quan tự vấn. - Ap dung thự hê thông chất lựỢng vá khác phuc những điểm không phu hỢp đựỢc phát hiên qua nhựng lán đánh giá chất lựỢng nôi bô. - HựỢng dán giai thích đôn đôc nhán viên trông Công ty nêu vá áp dung hê thông quán ly chất lựỢng. ĐIÊU 3 Quyết định náy cô hiêu lực kê tự ngáy ky. TONG GIAM ĐỐC CONG TY NÔI NHẬN - Cá nhan danh sach kèm thêô - Các Bô phán Phông TCHC lựu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT