TAILIEUCHUNG - Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý - Trần Thị Băng Tâm

Nội dung "Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý" được trình bày trong bảy chương và hai phụ lục. Chương một giới thiệu quá trình hình thành hệ thống thông tin địa lý, các nội dung chính, các thành phần của GIS, và các chức năng hoạt động chính của một hệ phần mềm GIS thông thường, các ứng dụng của GIS. Chương hai nói về hệ thống tham chiếu không gian trong GIS, bắt đầu bằng việc cung cấp cho người đọc các kiên thức chung về bản đồ, sau đó trình bày các hệ tọa độ phổ biến hiện nay trên thế giới và cuối cùng sử dụng những kiến thức về bản đồ về hệ tọa độ để giải thích về các hệ tham chiếu không gian đặc trưng cho hệ thống thông tin địa lý. | Bộ Giáo dục vầ Đao tạo Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà nội GIÁO TRÌNH HỆTHỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TDẦN THỊ BĂNG TĂM Hà nội 2006 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Trần Thị Băng Tâm Giáo trình Hệ thống Thông tin Địa lý Hà nội tháng 2 năm 2006 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Hệ thống thông tin Địa lý i Lời nói đầu Trong những năm gần đây hệ thống thông tin địa lý Geographical Information System gọi tắt là GIS đã trở thành một ngành khoa học rất được quan tâm trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trên toàn cầu. GIS đã thực sự trở thành một yếu tố quan trọng trong hệ thống công nghệ thông tin và không thể thiếu được trong mọi chương trình đào tạo đại học và trên đại học. Các môn học liên quan đến Hệ thống thông tin địa lý đã được đưa vào giảng dạy ở Trường Đại học nông nghiệp 1 từ nhiều năm qua nhưng bài giảng chủ yếu vẫn dựa vào các tài liệu bằng tiếng Anh. Thực tế đòi hỏi cần có một giáo trình GIS tiếng Việt để phục vụ công tác dạy và học nhất là cho đối tượng sinh viên ở các trường đại học nông nghiệp được thuận tiện hơn. Giáo trình này là một cố gắng của các cán bộ giảng dạy môn học GIS thuộc bộ môn Địa chính để cung cấp tài liệu tiếng Việt về GIS. Giáo trình này nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về GIS và chủ yếu cho đối tượng sinh viên và cán bộ của các trường đại học nông nghiệp. Nội dung của giáo trình này được trình bày trong bảy chương và hai phụ lục. Chương một giới thiệu quá trình hình thành Hệ thống thông tin địa lý các nội dung chính các thành phần của GIS và các chức năng hoạt động chính của một hệ phần mềm GIS thông thường các ứng dụng của GIS trong các ngành kinh tế khoa học kỹ thuật tự nhiên và xã hội đồng thời cũng trình bày mối quan hệ giữa các thành phần của GIS để bạn đọc có thể hiểu rõ định nghĩa về GIS. Chương hai nói về hệ thống tham chiếu không gian trong GIS bắt dầu bằng việc cung cấp cho người đọc các kiến thức chung về bản đồ sau đó trình bày các hệ tọa độ phổ biến hiện này trên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN