TAILIEUCHUNG - Lập trình ứng dụng mạng: Mô hình tham chiếu osi - Th S Trần Văn Thành

Mô hình tham chiếu OSI Quá trình xử lý và vận chuyển một gói dữ liệu Mô hình tham chiếu TCP/IP 2 Mô hình OSI Khái niệm giao thức mạng Giới thiệu các tổ chức định chuẩn Giới thiệu mô hình OSI Chức năng của từng lớp trong mô hình OSI 3 Giao thức (protocol) Giao thức (protocol) là các qui tắc giao tiếp giữa hai hệ thống | LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MẠNG BÀI 02 MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI GV Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Noi dung Mo hinh tham chieu OSI Qua trinh xu ly va van chuyen mot goi du lieu - Mo hinh tham chieu TCP IP 2 Mô hình OSI Khái niệm giao thức mạng Giới thiệu các tổ chức định chuẩn Giới thiệu mô hình OSI Chức năng của từng lớp trong mô hình OSI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
3    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
8    3    0
5    6    0
6    7    0