TAILIEUCHUNG - Bảo quản tinh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) dài hạn bằng nitơ lỏng (P2) III.

Bảo quản tinh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) dài hạn bằng nitơ lỏng (P2) III. Kết quả và thảo luận 1. Một số đặc điểm sinh học của cá tra Bảng 2. Một số đặc điểm sinh học của cá tra Chỉ số Trung bình Min Max Trọng lượng(kg) 2,8 -0,4 2 4 Chiều (cm) dài 66,1 -3,6 59 75 Số tinh/cá thể ml 3,3 -1,2 0,6 5,6 Ðộ pH 7,54 -0,3 7,14 7,73 Mật độ tinh trùng(x 1010tinh 4,29 -1,64 2,32 6,26 trùng/ml) Mẫu tinh nghiên cứu đặc điểm sinh học thu từ 41 cá tra đực nuôi tại trung tâm Cái Bè. Bảng 2 cho thấy lượng tinh dịch thu được trung bình đạt 3,3ml/cá thể, phụ thuộc vào mùa vụ sinh sản và kích thước của cá. | Bảo quản tinh cá tra Pangasianodon hypophthalmus dài hạn bằng nitơ lỏng P2 III. Kết quả và thảo luận 1. Một số đặc điểm sinh học của cá tra Bảng 2. Một số đặc điểm sinh học của cá tra Chỉ số Trung bình Min Max Trọng lượng kg 2 8 -0 4 2 4 Chiều dài cm 66 1 -3 6 59 75 Số ml tinh cá thể 3 3 -1 2 0 6 5 6 Độ pH 7 54 -0 3 7 14 7 73 Mật độ tinh trùng x 1010tinh 4 29 -1 64 2 32 6 26 trùng ml Mẫu tinh nghiên cứu đặc điểm sinh học thu từ 41 cá tra đực nuôi tại trung tâm Cái Bè. Bảng 2 cho thấy lượng tinh dịch thu được trung bình đạt 3 3ml cá thể phụ thuộc vào mùa vụ sinh sản và kích thước của cá đực. Độ pH trung bình là 7 45 dao động từ 7 14- 7 73. Mật độ tinh trùng của cá tra là 4 29 x 1010 tinh trùng ml dao động từ 2 32- 6 26 x 1010 tinh trùng ml. 2. Độ vận động của tinh trùng Độ vận động của tinh trùng được đánh giá ở các thời điểm bảo quản khác nhau không sai khác có ý nghĩa ở dung dịch Hanks nhưng sai khác có ý nghĩa thống kê ở dung dịch Hanks không canxi. Tuy nhiên kết quả đánh giá độ vận động của tinh trùng phụ thuộc nhiều vào khả năng quan sát và kinh nghiệm của người làm thí nghiệm. 3. Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở Để hoàn thiện quy trình bảo quản tinh cá tra dài hạn trong nitơ lỏng đề tài đã chuẩn xác các bước của quá trình làm đông và kỹ thuật thụ tinh ấp trứng trong năm 2002 và 2003. Kết quả thụ tinh được trình bày trong bảng 3. Bảng 3. Kết quả thụ tinh của tinh cá tra bảo quản năm 2002 và 2003 Thời gian bảo quản ngày Dung dịch Hanks không canxi Dung dịch Hanks Đối chứng ĐC Tỷ lệ thụ tinh Tỷ lệ thụ tinh Tỷ lệ thụ tinh ĐC ĐC Năm2002 7 66 5 82 5 54 3 67 5 80 9 21 66 5 84 6 51 2 65 4 78 8 30 19 5 23 2 20 6 24 4 82 8 60 29 19 34 9 16 6 19 3 83 9 Năm 2003 30 33 8 13 2 50 0 41 1 12 8 55 8 73 6 6 2 60 40 6 13 3 60 7 39 6 10 9 59 3 66 8 10 90 37 6 6 1 40 0 36 3 6 2 38 6 94 1 5

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT