TAILIEUCHUNG - Mời chào khách hàng

Sản phẩm Giao hàng Dịch vụ Giá cả Thời gian Nỗ lực Rủi ro Đổi mới công Quan hệ bán Vốn tên hiệu hàng nghệ Giá trị Chi phí Sự mời chào thể hiện một tập hợp gồm: 1. Lợi ích được cung cấp để thỏa mãn các giá trị của khách hàng 2. Cái giá (tiền bạc, điều khoản tín dụng, thời gian mua sắm) mà khách hàng phải từ bỏ để đảm bảo những lợi ích này. Sự cân bằng tương đối giữa những lợi ích và giá trị của khách hàng quyết định mức độ mà chúng ta mua, nắm. | mi Ấj 1 Ấ 1 A 1 A 1 1 1 S 1 1 A Thiêt kê những mời chào cho khách hàng Sự mời chào thể hiện một tập hợp gồm 1. Lợi ích được cung cấp để thỏa mãn các giá trị của khách hàng 2. Cái giá tiền bạc điều khoản tín dụng thời gian mua sắm mà khách hàng phải từ bỏ để đảm bảo những lợi ích này. Sự cân bằng tương đối giữa những lợi ích và giá trị của khách hàng quyết định mức độ mà chúng ta mua nắm giữ hay bán mất đi thị phần. Đối thủ cạnh tranh Định nghĩa Bất kỳ tổ chức nào có sản phẩm và dịch vụ có thể làm thỏa mãn những nhu cầu và ước muốn của khách hàng của bạn Ý nghĩa Cần định nghĩa cạnh tranh một cách bao quát hơn Cần dự trù tương lai Cần xét đến Các đối thủ cạnh tranh thực tế trong thị trường hiện tại Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng có thể gia nhập thị trường Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chào mời bằng những sản phẩm hay dịch vụ tương tự Các đối thủ cạnh tranh gián tiếp các sản phẩm hay dịch vụ thay thế khác các đơn vị kinh doanh trong cùng doanh nghiệp Bên cạnh sự cạnh tranh thị trường sản phẩm cần xem xét cả sự cạnh tranh doanh nghiệp. Bài tập vê mức độ cạnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT