TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ17

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số17', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 17 Thời gian làm bài 90 phút C u 1. Nguyên tử R có tổng số các hạt p n e là 18. Số thứ tự của R trong bảng tuần hoàn là A. 5 C. 7 D. 8 C u 2. Phát biểu nào sau đây sai Trong một chu kì đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân A. hoá trị cao nhất đối với hiđro tăng dần từ 1 đến 8 B. số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8 C. tính kim loại giảm dần tính phi kim tăng dần D. oxit và hiđroxit có tính bazơ giảm dần tính axit tăng dần C u 3. Chọn phát biểu đúng Trong một nhóm A đi từ trên xuống dưới thì A. tính bazơ tăng dần đồng thời tính axit giảm dần. B. tính bazơ của các oxit và hiđroxit mạnh dần tính axit giảm dần. C. tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng mạnh dần đồng thời tính axit của chúng mạnh dần. D. tính bazơ của các oxit và hiđroxit yếu dần tính axit mạnh dần. C u 4. Số electron độc thân của nguyên tử Mn Z 25 là A. 4 C. 5 C u 5. Cho các chất và ion dưới đây SO42- Fe3 N2 Fe2 Br2 O2 NO2. Những chất và ion vừa có thể đóng vai trò chất oxi hoá vừa có thể đóng vai trò khử là A. SO42- N2 O2 NO2. B. SO42- Fe3 N2 Br2 O2. C. Fe2 Fe3 N2 Bĩ2 O2. D. Fe2 N2 Bĩ2 NO2. 7 7 7 7 C u 6. Cho các phản ứng hoá học sau 3 H2S 4 HCIO3 4HCl 3 H2SO4 16 HCl 2 KMn O4 2 KCl 2 MnCl2 8 H2O 5CI2 8 Fe 30 HNO3 8 Fe NO3 3 3 N2O 15 H2O Cu 2H2SO4 đ CuSO4 SO2 2H2O MnO2 4HCl MnCl2 Cl2 2 H2O Trong các phản ứng trên các chất oxi hoá là A. HClO3 7 HCl HNO3 7 H2SO4. B. H2S 7 KMnO4 7 HNO3 7 H2SO4 7 MnO2. C. HClO3 7 Fe 7 CU7 HNO3 HCl đ. D. HClO3 7 HNO3 7 H2SO4 7 KMn O47 MnO2. C u 7. Chọn phát biểu đúng A. Phân tử SO2 gấp khúc mỗi liên kết S-O phân cực phân tử phân cực. B. Liên kết hoá học trong phân tử Cl2 được hình thành do sự xen phủ bên giữa 2 obitan 3p chứa electron độc thân của 2 nguyên tử Cl C. Lai hoá sp2 là sự tổ hợp giữa 1 obitan s và 2 obitan p của 2 nguyên tử tạo thành 3 obitan lai hoá sp2. D. Liên kết đơn luôn là liên kết 7Ĩ được tạo thành từ sự xen phủ trục. C u 8. Các liên kết trong phân tử nitơ được tạo thành là do sự xen phủ của A. Các .

TÀI LIỆU HOT