TAILIEUCHUNG - Chương 6 - Các chiến lược thiết kế nghiên cứu

Bạn có thể học hỏi những ý tưởng này từ rất nhiều nguồn để áp dụng vào trường hợp của bạn. Ba trong số các nguồn tốt nhất là đối thủ, đối tác và tất cả những người khác. | Chương 6 DESIGN STRATEGIES Các chiến lược thiết kế NC What is Research Design? Thiết kế nghiên cứu là gì? A plan for selecting the sources and types of information used to answer research questions (Một KH lựa chọn loại thông tin và nguồn thông tin sử dụng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu) A framework for specifying the relationships among the study variables (khung/sơ đồ chỉ ra quan hệ giữa các biến nghiên cứu) A blueprint that outlines each procedure from the hypothesis to the analysis (bản kế hoạch vạch ra các thủ tục/bước để kiểm định các giả thuyết khi phân tích) What is Research Design? What is Research Design? Category Các lựa chọn Mức độ rõ ràng của vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu thăm dò nghiên cứu chính thức PP thu thập dữ liệu Monitoring Communication Study Khả năng người nghiên cứu tạo ra các ảnh hưởng lên các biến số trong nghiên cứu NC thử nghiệm NC không thử nghiệm Mục tiêu của nghiên cứu Mô tả quan hệ nhân quả Điều kiện thời gian Cross-sectional Longitudinal Phạm vi chủ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN