TAILIEUCHUNG - Tục ngữ ca dao về miền Núi Ấn Sông Trà

Trong văn chương truyền khẩu của dân tộc ta, tục ngữ ca dao chiếm một vị trí quan trọng. Ngoài những câu được phổ biến trong cả nước hoặc được truyền tụng qua nhiều địa phương, mỗi địa phương lại có những câu tục ngữ ca dao mang tính chất đặc thù của địa phương mình. | TỤC NGỮ CA DAO MIỀN NÚI ẤN SÔNG TRÀ Trong văn chưong truyền khẩu của dân tộc ta tục ngữ ca dao chiếm một vị trí quan trọng. Ngoài những câu được phổ biến trong cả nước hoặc được truyền tụng qua nhiều địa phưong mỗi địa phưong lại có những câu tục ngữ ca dao mang tính chất đặc thù của địa phưong mình. Tính chất đặc thù nầy hoặc nói lên bản sắc của người dân địa phưong thuộc mỗi vùng hoặc phản ảnh một số địa danh đặc sản nghề nghiệp tập quán hoặc ngôn ngữ của từng địa phưong. Tại miền núi An sông Trà cũng đã sản sinh nhiều câu tục ngữ ca dao mang tính chất riêng biệt của mình hoặc dù không phản ảnh một cách trung thực cá tính địa phưong nhưng trên thực tế lại chỉ được truyền tụng trong địa phưong Quảng Ngãi và ở một vài địa phưong lân cận như Quảng Nam ở phía Bắc và Bình Định ở phía nam mà thôi. Có lẽ không một người dân Quảng Ngãi nào lại không biết đến câu tục ngữ Quảng Nam hay cãi Quảng Ngãi hay co. . Đã có nhiều cách giải thích câu tục ngữ nầy đặc biệt là câu thứ hai nói riêng về người dân Quảng Ngãi. Có nhiều người cho rằng co ở đây là co cụm co lại là không muốn chuyện bé xé ra to là chỉ muốn dĩ hòa vi quý . Lại có người cho rằng co ở đây là co cượng là đôi co là chỉ muốn phần hon về mình không cần phân biệt phải trái. Cả 2 cách giải thích nầy đều không nêu đúng bản chất của người dân Quảng Ngãi. Bởi lẽ cả 2 cách giải thích đã chỉ nhằm vào mặt giá trị tiêu cực của từ co mà không đánh giá đúng mặt giá trị tích cực của nó. Gần nửa thiên niên kỷ sống dưới chế độ phong kiến hà khắc mấy mưoi năm sống dưới ách thực dân cai trị người dân Quảng Ngãi đã phải vô cùng khôn ngoan vô cùng kiên cường mới có thể tồn tai trong cái xã hội đầy rẫy bất công thời xưa. Cái chính là tinh thần bất khuất ý chí kiên cường của người dân Quảng Ngãi mới nói lên giá trị tích cực đích thực của câu Quảng Ngãi hay co . Thổ ngoi Quảng Ngãi vùng đất sỏi cây cằn thuở xưa lắm rừng nhiều truông núi chạy ra gần sát biển lại thường xuyên phải hứng chịu những thiên tai khốc liệt đã hun đúc cho người

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    6    0    10-08-2020
182    3    1    10-08-2020
21    4    0    10-08-2020
20    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN