TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ14

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 14 Thời gian làm bài 90 phút C u 1. Obitan nguyên tử là A. khu vực xung quanh hạt nhân nơi không có electron B. khu vực xung quanh hạt nhân nơi xác suất có mặt của electron là lớn nhất C. khu vực xung quanh hạt nhân nơi xác suất có mặt của electron là ít nhất D. nơi các cặp electron đã ghép đôi C u 2. Điện tích hạt nhân của nguyên tử có kí hiệu 11 Na là A. 23 B. 23 C. 11 D. 11 C u 3. Cấu hình electron nào sau đây không đúng C u 4. C u 5. C u 6. A. 1s22s12p2 C. 1s22s22p6 Tên gọi của SO2 là A. khí sunfurơ C. lưu huỳnh IV oxit Số obitan nguyên tử trong phân lớp d là A. 1 C. 5 B. D. 1s22s22p4 1s22s22p1 B. lưu huỳnh đioxit D. tất cả A B C đều đúng B. 3 D. 7 Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p5. Tổng số electron trong vỏ nguyên tử X là A. 15 B. 16 C. 17 D. 18 C u 7. Mệnh đề nào sau đây đúng về tính chất của H2S A. là chất khí dễ tan trong nước B. dung dịch có tính axit yếu C. có tính khử D. B C đều đúng. C u 8. Đốt cháy hoàn toàn 0 02 mol C2H6 0 05 mol CH4 0 01 mol C3H6. Thể tích khí CO2 thu được ở đktc là A. 2 668 lít B. 2 688 lít C. 2 464 lít D. Kết quả khác C u 9. Cho phương trình hóa học X 3O2 2CO2 3H2O X là chất nào trong các chất sau đây A. C2H6O B. C2H6 C. C2H4 D. C2H4O C u 10. Công thức thực nghiệm cho biết A. thành phần định tính của các nguyên tố trong phân tử B. tỉ lệ số lượng các nguyên tử trong phân tử C. số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử D. A B đúng. C u 11. Có thể dùng chất nào sau đây làm thuốc thử để nhận biết hai dung dịch AlCl3 và ZnCl2 A. dung dịch NaOH B. dung dịch HCl C. dung dịch NH3 D. dung dịch H2SO4 C u 12. Trong công nghiệp người ta dùng phương pháp nào sau đây để điều chế Al từ Al2O3 A. điện phân nóng chảy B. thuỷ luyện C. nhiệt luyện D. điện phân dung dịch C u 13. Để điều chế Fe từ FeCl2 phương pháp nào sau đây cho Fe tinh khiết nhất A. thuỷ luyện B. nhiệt luyện C. điện phân D tất cả đều như nhau C u 14. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH4 2SO4. Màu của dung dịch là A. màu xanh B. màu đỏ C. màu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
11    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN