TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ8

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 8 Thời gian làm bài 90 phút 1. Liên kết trong phân tử X hình thành do sự xen phủ của các obitan s và p. X là chất nào trong số các chất sau A. CH4 B. HCl C. Cl2 D. H2 2. Với phân tử NH3 phát biểu nào sau đây đúng A. Liên kết trong phân tử là liên kết cộng hóa trị phân cực. B. Liên kết trong phân tử là liên kết ion. C. Liên kết trong phân tử là liên kết cộng hóa trị không phân cực. D. Liên kết trong phân tử là liên kết cho - nhận. 3. Cho biết nhiệt độ nóng chảy của nước đá H2O là 00 C của muối ăn NaCl là 8100C. Nhận xét nào sau đây về liên kết của nước đá và muối ăn là đúng A. Tinh thể ion bền hơn tinh thể phân tử. B. Liên kết ion bền hơn liên kết cộng hóa trị. C. Liên kết ion kém bền hơn liên kết cộng hóa trị D. Tinh thể phân tử bền hơn tinh thể ion. 4. Khi cặp electron chung được phân bố một cách đối xứng giữa hai hạt nhân nguyên tử liên kết người ta gọi liên kết trong các phân tử trên là A. Liên kết cộng hoá trị phân cực. B. Liên kết cộng hoá trị không phân cực. C. Liên kết cộng hoá trị. D. Liên kết ion. 5. Nguyên tử E có 7electron ở các phân lớp p. Nguyên tử F có số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện trong nguyên tử E là 8. E và F là những nguyên tố nào trong các nguyên tố sau A. Al Z 13 và Br Z 35 B. Al Z 13 và Cl Z 17 C. Mg Z 12 và Br Z 35 D. Na Z 11 và Cl Z 17 6. Trong các phản ứng hóa học nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA có xu hướng chủ yếu là A. Nhận 1 electron B. Nhận 2 electron. C. Nhường 1 electron. D. Nhường 7 electron. 7. Các nguyên tử trong cùng một chu kì có đặc điểm nào chung sau đây A. Số electron ngoài cùng B. Số lớp electron C. Số electron D. Số proton. 8. CO và H2 không thể dùng làm chất khử để điều chế kim loại nào sau đây A. Fe B. Cu C. Al D. Sn 9. Điện phân với các điện cực trơ Pt dung dịch hỗn hợp 0 2mol FeCl2 và 0 06 mol HCl với cường độ dòng điện 1 34 Ampe. Thể tích khí đktc thoát ra ở anot sau 2 giờ điện phân là A. 8 96 lit C. 11 2 lít B. 0 896 lít D. 2 24 lit 10. Điện phân với các điện cực trơ Pt dung dịch CuSO4 có pH 2. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN