TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ4

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 4 Thời gian làm bài 90 phút 1. Theo quy luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng tuần hoàn thì A. Phi kim mạnh nhất trong tự nhiên là oxi. B. Kim loại mạnh nhất trong tự nhiên là liti. C. Phi kim mạnh nhất trong tự nhiên là flo. D. Kim loại yếu nhất trong tự nhiên là sắt. 2. Obitan pX có dạng hình số 8 nổi được định hướng trong không gian theo A. trục x B. trục y C. trục z D. vô số hướng khác nhau. 3. Các ion và nguyên tử Ne Na F - có điểm chung là A. Số khối B. Số electron C. Số proton D. Số nơtron 4. Cho các nguyên tử sau N Z 7 O Z 8 S Z 16 Cl Z 17 . Trong số đó các nguyên tử có 2 electron độc thân ở trạng thái cơ bản là A. N và S B. S và Cl C. O và S D. N và Cl 5. Cho kí hiệu của một nguyên tố 37 X . Các phát biểu nào sau đây về X là đúng A. X có 17 proton và 35 nơtron B. X có 17 proton và 18 nơtron C. X có 17 proton và 17 nơtron D. X có 18 proton và 17 nơtron 6. Ion A2 có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Tổng số electron trong nguyên tử A là A. 18 B. 19 C. 20 D. 21 7. Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p63s2. Cấu hình electron ứng với ion tạo thành từ X là A2 2 2 f2 t6 2 t6 . 1s 2s 2p 3s B. 1s 2s 2p 3s 3p C2 2 6 2 2 6 4 . 1s 2s 2p D. 1s 2s 2p 3s 8. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3 Z 26 A2 2A Oo 2a6o JO 1 2A 2A 6ơ 20 J5 . 1s 2s 2p 3s 3p 3d B. 1s 2s 2p 3s 3p 3d C2 2 61 2Ị 61 16 A ta 1 2a 2A 6ợ 2ọ bợ 16 J 1 . 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 9. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2 Z 26 A2 I 2A 6o 2a6o J6 T-1 1 2A 2A 6ơ 20 J5 . 1s 2s 2p 3s 3p 3d B. 1s 2s 2p 3s 3p 3d C2 2 61 2ị 61 i6 A ta 1 2A 6ợ 2ọ 6ợ 16 J 1 . 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1 . Kí hiệu của nguyên tố bX chỉ số a là A. Số đơn vị điện tích B. Số khối C. Số hiệu nguyên tử D. Số electron 11. Cho 100 gam dung dịch HCl nồng độ C tác dụng hết với Mg dư thấy khối lượng khí hiđro thoát ra là 5 6 lít đktc . Nồng độ C là A. 16 25 B. 17 25 C. 18 25 D. 19 25 12. Cho 100 ml dung dịch axit HCl 0 1M tác .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN