TAILIEUCHUNG - [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 5

Nhiều trình hợp dịch phức tạp ngoài các tính năng cơ bản còn cung cấp thêm các cơ chế giúp cho việc viết chương trình, kiểm soát quá trình dịch cũng như việc gỡ rối được dễ dàng hơn. | Choông 3 Cac lénh lap vai re nhainh 38 MOV DL DL choai kyi toi TOP INT 21h in dalu LOOP TOP lap 80 lain Lou yi rang vong FOR cuing nho leinh LOOP thoic hiein ít nhalt lai 1 lain . Do no nelu ban naiu CX 0 thì vong lap sei laim cho CX FFFH toic lai thoic hiein lap neln 65535 lain . Nei trainh tình traing nay leinh JCXZ Jump if CX is zero phaii noôic dung troôic vong lap . Leinh JXCZ coi cui phaip nho sau JCXZ destination_label Nelu CX 0 nieiu khiein noôic chuyein cho destination_label . Caic leinh sau nay sei naim baio vong lap khong thoic hiein nelu CX 0 JCXZ SKIP TOP than vong lap LOOP TOP SKIP b Vong WHILE Vong WHILE phui thuoic vao 1 nieiu kiein .Nelu nieiu kiein nuing thì thoic hiein vong WHILE . Vì vaiy nelu nieiu kiein sai thì vong WHILE khong thoic hiein gì cai . Ví dui Viet noain mai nei nelm sol kyi toi noôic nhaip vao tren cung moit hang DX nei nelm sol ky toi MOV DX 0 MOV AH 1 haim noic 1 ky toi INT 21h noic kyi toi vao AL WHILE_ CMP AL 0DH coi phaii lai kyi toi CR JE END_WHILE nuing thoait INC DX tang DX len 1 INT 21h noic kyi toi JMP WHILE_ lap END_WHILE c Vong REPEAT Calu truic cuia REPEAT lai repeat statements until condition Trong calu truic repeat meinh nei nooic thi hanh noing thôii nieiu kiein noôíc kieim tra. Nelu nieiu kiein nuing thì vong lap ket thuic . Choông 3 Cac lénh lap vai re nhainh 39 Ví dui viet noain mai nei noic vaio caic ky toi cho nein khi gap kyi toi troing . MOV AH 1 noic kyi toi REPEAT INT 21h kyi toi tren AL until CMP AL AL JNE REPEAT Lou yi vieic soi dung REPEAT hay WHILE lai tuytheo chui quan cuia moii ngoôii . Tuy nhien coi thei thaiy rang REPEAT phaii tiein hanh ít nhati lan trong khi noi WHILE coi thei khong tiein hanh lan nao cai neiu ngay toi nalu nielu kiein nail bò sai . Lap trình vôi caiu true cap cao Bai toain Vieit choông trình nhaỉc ngoôii dung go ll vao mot dong van bain . Tren 2 dong tieip theo in ra ky toi viet hoa nalu tien vai kyi toi vieit hoa cuoii cung theo thoi toi alphabetical . Neiu ngoôii dung goi

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    13-08-2020
578    7    0    13-08-2020
35    3    0    13-08-2020
2    2    0    13-08-2020
15    4    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
71    10    0    13-08-2020
10    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN