TAILIEUCHUNG - Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC về quy chế hành nghề chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 15/2008/QĐ-BTC | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 15 2008 QĐ-BTC Hà Nội ngày 27 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hành nghề chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh văn phòng Bộ Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước người hành nghề chứng khoán các công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ công ty đầu tư chứng khoán và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Nơi nhận - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ để báo cáo - Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - UBND HĐnD các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ - Toà án Nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Công báo Website Chính phủ - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Website Bộ Tài chính - Sở GDCK Trung tâm GDCK Trung tâm LKCK - Lưu VT UBCkNn. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà QUY CHẾ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 15 2008 QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về điều kiện hồ sơ thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và các quy định liên quan đến người hành nghề chứng khoán đơn vị sử dụng người hành nghề chứng khoán trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN