TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC HẠI TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm đại cương về các yếu tố tác hại trong môi trường lao động', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC HẠI TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 1 Bệnh tật có liên quan đến lao động nghề nghiệp A. Chỉ xuất hiện khi nền văn minh công nghiệp phát triển B. Chỉ xảy ra cho người không có ý thức phòng chống C. Là hậu quả không thể tránh được của sự phát triển sản xuất D. Xuất hiện kể từ khi con người biết khai thác và xử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên @ E. Chỉ có thể dự phòng và không điều trị được 2 Đối tượng phục vụ của Y học lao động là A. Người lao động và khoa học lao động B. Nền sãn xuất xã hội C. Khoa học D. Giới chủ E. Sức khỏe người lao động @ 3 Sự phát triển của sản xuất công nghiệp dẫn đến hậu quả là người lao động A. Tiếp xúc với nhiều loại tác hại và dễ bị bệnh nghề nghiệp hơn @ 92 B. Tiếp xúc với nhiều loại tác hại nhưng dễ đề phòng bệnh nghề nghiệp hơn C. Có nhiều cơ hội được bảo vệ chống các yếu tố tác hại trong sản xuất D. Được bảo vệ và nâng cao sức khỏe E. Không được bảo vệ và nâng cao sức khỏe 4 Để đạt được các mục tiêu của mình y học lao động có nhiệm vụ nghiên cứu điều kiện lao động môi trường lao động nhằm A. Tổ chức lao động hợp lý hơn B. Xây dựng luật lệ vệ sinh lao động và kiểm tra việc thực hiện luật lệ đó C. Xác định các yếu tố tác hại trong sản suất ảnh hưởng của các yếu tố đến sức khỏe và đề ra phương pháp phòng và điều trị bệnh nghề nghiệp @ D. Nâng cao năng suất lao động E. Điều chỉnh các bất hợp lý trong sản xuất và nâng cao sức khỏe người lao động 5 Có biện pháp đúng bảo vệ sức khỏe người lao động trong sản xuất A. Giới chủ sẽ tốn kém và không có lợi B. Chỉ có người thợ có lợi 93 C. Giới chủ sẽ tốn kém trước mắt nhưng có lợi lâu dài D. Cả chủ và thợ đều có lợi lâu dài @ E. Sẽ ảnh hưởng không lợi đến năng suất lao động toàn xã hội 6 Nghiên cứu những biến đổi sinh lý của con người trong lao động là một nhiệm vụ của y học lao động nhằm A. Khai thác triệt để năng suất lao động của người thợ B. Xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý C. Xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi bồi dưỡng hợp lý để tăng năng suất lao động và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
18    4    0