TAILIEUCHUNG - Ngân hàng đề thi môn Hóa học đại cương

Một phản ứng có hệ số nhiệt bằng . hỏi khi tăng nhiệt độ thêm 30 độ tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần? Hệ số nhiệt độ của một phản ứng bằng 3. Hỏi cần phải tăng nhiệt độ lên bao nhiêu độ để tốc độ phản ứng lên 243 lần? | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi Hà Đông-Hà Tây Tel 04 .5541221 Fax 04 .5540587 Website http www. e-ptit. E-mail dhtx@e-ptit. NGẰN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 45 tiết - 3 tín chỉ LOẠI 1 Câu 1 Tốc độ trung bình tốc độ tức thời của một phản ứng được tính như thế nào Câu 2 Thế nào là phản ứng đơn giản phản ứng phức tạp. Cho ví dụ Câu 3 Thiết lâp phương trình động học của phản ứng bậc 1. Câu 4 Một phản ứng bậc 1 dạng A B. Nồng độ ban đầu của A bằng mM. Sau 2 giây còn lại mM. Hỏi sau 3 giây nồng độ của A là bao nhiêu Câu 5 Một phản ứng bậc một có hằng số tốc độ k1 min-1. Hỏi sau thời gian bao lâu nồng độ ban đầu của chất phản ứng giảm đi 4 lần. Câu 6 Một phản ứng có hệ số nhiệt độ bằng . Hỏi khi tăng nhiệt độ thêm 300 tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần. Câu 7 Hệ số nhiệt độ của một phản ứng bằng 3. Hỏi cần phải tăng nhiệt độ lên bao nhiêu độ để tốc độ phản ứng tăng lên 243 lần. Câu 8 Một phản ứng có hệ số nhiệt độ bằng 2 ở 00C phản ứng kết thúc sau 1024 ngày. Hỏi ở 500C phản ứng kết thúc sau bao lâu Câu 9 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán hủy t1 2 là 30 sau bao lâu 99 số nguyên tử của nó bị phân hủy. Câu 10 Chất phóng xạ 60Co có chu kỳ bán hủy là 5 33 năm. Hỏi sau thời gian bao lâu 90 số nguyên tử của nó bị phân hủy LOẠI 2 Câu 11 Các cân bằng sau chuyển dịch theo chiêu nào khi tăng nhịêt độ tăng áp suất Vì sao a. N2 k O2 k 2NO k - Q b. 2CO k 2H2 k CH4 k CO2 k Q Câu 12 Các cân bằng sau chuyển dịch theo chiều nào khi tăng nhiệt độ giảm áp suất Vì sao a. N2 k 3H2 k 2NH3 k Q b. CaO r CO2 k CaCO3 r Q Câu 13 Đương lượng gam của K2Cr2O7 KMnO4 FeSO4 trong các phản ứng sau bằng bao nhiêu M Vì sao a. KMnO4 FeSO4 H2SO4 MnSO4 Fe2 SO4 3 . b. K2Cr2O7 C2H5OH H CH3COOH Cr3 . Câu 14 Đương lượng gam của của KMnO4 H2C2O4 Na2SO3 trong các phản ứng sau bằng bao nhiêu M Vì sao a. KMnO4 H2C2O4 . MnSO4 CO2 . b. KMnO4 Na2SO3 H2SO4 MnSO4 Na2SO4 . Câu 15 Hòa tan 54g C6H12O6 vào 250g định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN