TAILIEUCHUNG - Phân tích hệ số động lực của cầu Sông Hàn có xét đến sự thay đổi tải trọng xe

Bài viết Phân tích hệ số động lực của cầu Sông Hàn có xét đến sự thay đổi tải trọng xe giới thiệu một số kết quả phân tích hệ số động lực của chuyển vị trong cầu Sông Hàn có xét đến sự thay đổi của tải trọng xe hai trục. Một hệ số điều chỉnh được xác định dựa trên các kết quả phân tích lý thuyết và đo đạc thực nghiệm tương ứng với tốc độ xe chạy khác nhau trên cầu. | 64 Nguyễn Xuân Toản Đặng Công Thuật Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Duy Thảo Trần Văn Đức PHÂN TÍCH HỆ SỐ ĐỘNG LỰC CỦA CẦU SÔNG HÀN CÓ XÉT ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TẢI TRỌNG XE DYNAMIC IMPACT FACTOR ANALYSIS FOR HAN RIVER BRIDGE CONSIDERING CHANGE OF MOVING LOADS Nguyễn Xuân Toản1 Đặng Công Thuật1 Nguyễn Thị Kim Loan1 Nguyễn Duy Thảo1 Trần Văn Đức2 1 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng toan_nguyenxuan@ dangcongthuat@ ntkloan@ ndthao@ 2 Trường Đại học Duy Tân tranvanduc1@ Nhận bài 09 10 2020 Chấp nhận đăng 15 11 2020 Tóm tắt - Bài báo giới thiệu một số kết quả phân tích hệ số Abstract - The paper introduces some analysis results of dynamic động lực của chuyển vị trong cầu Sông Hàn có xét đến sự thay impact factor by displacement in Han River bridge considered đổi của tải trọng xe hai trục. Một hệ số điều chỉnh được xác định varies in weight of two-axle vehicle. An adjustment coefficient is dựa trên các kết quả phân tích lý thuyết và đo đạc thực nghiệm determined based on the results of theoretical analysis and tương ứng với tốc độ xe chạy khác nhau trên cầu. Hệ số điều experimental measurements corresponding to different vehicle chỉnh này được sử dụng để giúp cho kết quả phân tích lý thuyết speeds on the bridge. This adjustment coefficient is used to help the gần với thực tế hơn. Nghiên cứu lý thuyết được thực hiện trên theoretical analysis results closer to reality. The paper shows the mô hình số với loại xe hai trục có tải trọng thay đổi theo qui luật results of research on the model of interaction between cable-stayed phân bố chuẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số động lực của bridge under the effect of 2-axle vehicle load with the weight chuyển vị lớn hơn đáng kể so với qui trình thiết kế hiện nay. Kết changes according to the standard distribution function. The quả nghiên cứu này là tài liệu tham khảo giúp cho các kỹ sư có research results shown that dynamic impact factor of displacement thêm thông tin để phân tích

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.