TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG III: LƯU TRỮ VÀ CẤU TRÚC TẬP TIN

Chương này trình bày các vấn đề liên quan đến vấn đề lưu trữ dữ liệu (trên lưu trữ ngoài, chủ yếu trên đĩa cứng). Việc lưu trữ dữ liệu phải được tổ chức sao cho có thể cất giữ một lượng lớn, có thể rất lớn dữ liệu nhưng quan trọng hơn cả là sự lưu trữ phải cho phép lấy lại dữ liệu cần thiết mau chóng. Các cấu trúc trợ giúp cho truy xuất nhanh dữ liệu được trình bày là: chỉ mục (indice), B+ cây (B+-tree), băm (hashing) . . | HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯƠNG III LƯU TRỮ VÀ CẤU TRÚC TẬP TIN Storage and File Structure MỤC ĐÍCH Chương này trình bày các vấn đề liên quan đến vấn đề lưu trữ dữ liệu trên lưu trữ ngoài chủ yếu trên đĩa cứng . Việc lưu trữ dữ liệu phải được tổ chức sao cho có thể cất giữ một lượng lớn có thể rất lớn dữ liệu nhưng quan trọng hơn cả là sự lưu trữ phải cho phép lấy lại dữ liệu cần thiết mau chóng. Các cấu trúc trợ giúp cho truy xuất nhanh dữ liệu được trình bày là chỉ mục indice B cây B -tree băm hashing . Các thiết bị lưu trữ đĩa có thể bị hỏng hóc không lường trước các kỹ thuật RAID cho ra một giải pháp hiệu quả cho vấn đề này. YÊU CẦU Hiểu rõ các đặc điểm của các thiết bị lưu trữ cách tổ chức lưu trữ truy xuất đĩa. Hiểu rõ nguyên lý và kỹ thuật của tổ chức hệ thống đĩa RAID Hiểu rõ các kỹ thuật tổ chức các mẩu tin trong file Hiểu rõ các kỹ thuật tổ chức file Hiểu và vận dụng các kỹ thuật hỗ trợ tìm lại nhanh thông tin chỉ mục được sắp B -cây băm CHƯƠNG III. LƯU TRỮ VÀ CẤU TRÚC TẬP TIN trang 34 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG TIỆN LƯU TRỮ VẬT LÝ Có một số kiểu lưu trữ dữ liệu trong các hệ thống máy tính. Các phương tiện lưu trữ được phân lớp theo tốc độ truy xuất theo giá cả và theo độ tin cậy của phương tiện. Các phương tiện hiện có là Cache là dạng lưu trữ nhanh nhất và cũng đắt nhất trong các phương tiện lưu trữ. Bộ nhớ cache nhỏ sự sử dụng nó được quản trị bởi hệ điều hành Bộ nhớ chính main memory Phương tiện lưu trữ dùng để lưu trữ dữ liệu sẵn sàng được thực hiện. Các chỉ thị máy mục đích chung general-purpose hoạt động trên bộ nhớ chính. Mặc dầu bộ nhớ chính có thể chứa nhiều megabytes dữ liệu nó vẫn là quá nhỏ và quá đắt giá để lưu trữ toàn bộ một cơ sở dữ liệu. Nội dung trong bộ nhớ chính thường bị mất khi mất cấp nguồn Bộ nhớ Flash Được biết như bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình có thể xoá EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory Bộ nhớ Flash khác bộ nhớ chính ở chỗ dữ liệu còn tồn tại trong bộ nhớ flash khi mất cấp nguồn. .