TAILIEUCHUNG - TRIẾT HỌC ARIXTỐT

Arixtốt (384 – 322 TCN) là một nhà tư tưởng vĩ đại nhất của triết học Hy Lạp cổ đại. đã gọi Arixtốt là “ cái đầu hoàn chỉnh nhất” trong số các nhà triết học cổ đại Hy lạp, là nhà tư tưởng đã nghiên cứu “ những hình thức cơ bản nhất của tư duy biện chứng”. | Như vậy, hai tiêu chuẩn trên mâu thuẫn với nhau. Arixtốt đã ý thức được vấn đề này và tìm cách khắc phục, xong ông đã không giải quyết được. Điều này dẫn đến mâu thuẫn trong quan niệm về mối quan hệ giữa vật chất và hình dạng. Một mặt, ông khẳng định mọi sự vật trong thế giới đều là sự thống nhất giữa vật chất và hình dạng. Ví dụ: quả cầu đồng là sự thống nhất giữa vật chất – chất đồng và hình dạng – hình cầu, hai yếu tố cùng kết hợp và chuyển hóa tạo nên quả cầu đồng. Mặt khác, ông thùa nhận tồn tại “ hình dạng thuần túy” phi vật chất hoàn toàn thuộc về lĩnh vực tư tưởng, khẳng định có “ vật chất đầu tiên” – vật chất phi hình dạng. từ việc tách rời vật chất và hình dạng, Arix tốt đã đi đến khẳng định “ hiện thực có trước mọi khởi nguyên cả về phạm trù, cả về bản chất, còn về thời gian thì theo một nghĩa nhất định, là tồn tại trước, theo một nghĩa khác thì vậy việc xác định và nhận thức (những cái trong hiện thức) cần phải có trước nhận thức (những cái trong khả năng). Hơn nữa ông còn coi “ hình dạng thuần túy” là động cơ đầu tiên của thế giới làm cho mọi vật đều có thể vận động được. Đó chình là thượng đế, hay trí tuệ thuần túy. Đây là điểm triết học của Arixtốt hòa nhập với thần học của ông.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN