TAILIEUCHUNG - Tài liệu môn Kinh tế học siêu vĩ mô Phần 2

Tài liệu MBA môn Kinh tế học siêu vĩ mô Công cụ điều hành kinh tế siêu vĩ mô Sự cạnh tranh gay gắt của các thế lực kinh tế đã đạt được những hình thái tư bản mới giữa các nhóm tư bản với nhau, người ta không ngần ngại che giấu ý đồ thực sự, lừa nhau để che đậy thực chất điều gì đang diễn ra. Trong quân sự hay trong chính trị, việc đánh lừa người khác, thấy đối phương nhìn nhận tình hình không đúng với thực tế thì người ta lợi dụng ngay sai lầm. | Tài liệu môn Kinh tế học siêu vĩ mô Phần 2 . Công cụ điều hành kinh tế siêu vĩ mô Sự cạnh tranh gay gắt của các thế lực kinh tế đã đạt được những hình thái tư bản mới giữa các nhóm tư bản với nhau người ta không ngần ngại che giấu ý đồ thực sự lừa nhau để che đậy thực chất điều gì đang diễn ra. Trong quân sự hay trong chính trị việc đánh lừa người khác thấy đối phương nhìn nhận tình hình không đúng với thực tế thì người ta lợi dụng ngay sai lầm của đối phương đánh lừa đối phương giành ưu thế về phía mình. Trong thực tiễn hoạt động kinh tế hiện nay khi thương trường là chiến trường người ta lợi dụng ngay sự không hiểu biết thực chất tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước khác để thu lợi cho mình. a. Tạo ra các loại tư bản mới Tạo ra các loại tư bản mới của tư bản hậu công nghiệp là công việc trọng yếu của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô. Khi tạo ra một loại tạo phẩm phi vật thể mới người ta tìm cách tư bản hoá chúng. Đây là công việc không dễ dàng. Công việc này đòi hỏi nhiều trí tuệ đòi hỏi sự huy động nhiều nguồn lực và cần phải có nhiều thủ đoạn và biện pháp đồng thời nhằm đưa những tư bản này ra thử nghiệm và làm cho xã hội chấp nhận. Một khi tư bản mới được tạo nên thì nó đòi hỏi những vấn đề thể chế đi kèm thì nó mới có môi trường hoạt động có hiệu quả. Một tư bản hậu công nghiệp khi được tạo ra cần thu hút được những nguồn lực để nó vận hành và tồn tại đến khi hoàn thành vai trò của nó có làm được như vậy mới tạo được niềm tin trong xã hội về tính mới của tư bản đó. Tư bản đó cần được chăm sóc nuôi dưỡng để nó có thể tái sản xuất được trở nên vận hành thường trực và phát triển đến mức tự khẳng định được mình đối với xã hội. Việc thường xuyên tạo ra được những tư bản mới là cách thức để tăng cường sự năng động của xã hội khiến cho tư bản vượt qua được những cuộc khủng hoảng do những mâu thuẫn nội tại của các loại tư bản cũ mang lại. Tư bản mới có đi vào cuộc sống được hay không thì đòi hỏi phải có những thiết chế mới để tư bản đó vận động và .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN