TAILIEUCHUNG - ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT TRIỀU LÝ

Vượt qua khuôn khổ cổ điển, những học thuyết Nhân trị và Pháp trị của Trung Quốc, nền pháp luật triều Lý đã bắt nguồn từ tinh thần Từ Bi và Trí Tuệ của Phật giáo, để xây dựng một nền pháp lý đặc biệt, thuần từ và hết sức tiến bộ. Đó là nền pháp lý | ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT TRIỀU LÝ Nguồn .Vượt qua khuôn khổ cổ điển những học thuyết Nhân trị và Pháp trị của Trung Quốc nền pháp luật triều Lý đã bắt nguồn từ tinh thần Từ Bi và Trí Tuệ của Phật giáo để xây dựng một nền pháp lý đặc biệt thuần từ và hết sức tiến bộ. Đó là nền pháp lý duy nhất ở nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của tôn giáo là đạo Phật. NỀN PHÁP LUẬT TRIỀU LÝ THÍCH ỨNG VỚI XÃ HỘI ĐƯƠNG THỜI Ngày nay sau khi đã làm quen với các quan niệm về luật pháp của Tây phương ta coi sự thích ứng với nhu cầu của xã hội là một tính chất tất nhiên của luật pháp. Song nếu ngược dòng thời gian ta trở về với các bộ luật cũ của Trung Hoa và gần đây với bộ Hoàng Việt Luật Lệ tức luật Gia Long ta sẽ rõ các nhà làm luật ngày trước có một quan niệm khác hẳn. Vốn sẵn có tinh thần bảo thủ nhà làm luật bao giờ cũng coi các bộ luật cổ như những công trình bất hủ những khuôn mẫu bất di bất dịch. Vì vậy bộ luật nhà Đường Đường Luật Sở Nghị tuy được thảo ra từ năm 653 song qua bao thế kỷ vẫn được dùng làm khuôn vàng thước ngọc cho các bộ luật Trung Hoa về sau. Và cũng vì vậy trong bộ luật của Tàu hay bộ luật Gia Long người ta đã quen tay chép lại nhiều điều luật cũ tuy đã quá lỗi thời không còn giá trị thực tế hiện tại nữa rồi Trái lại luật pháp triều Lý theo các tài liệu hiện nay còn tìm thấy chứng minh rõ là các vua triều Lý đã từng săn sóc đến tình trạng của dân một cách rất thực tế trong địa hạt nông nghiệp cũng như trên phương diện tố tụng . I. PHƯƠNG DIỆN NÔNG NGHIỆP Ngày nay các nước tiên tiến trên thế giới đã tiến đến một nền kinh tế kỹ nghệ nước ta vẫn còn trong giai đoạn kinh tế nông nghiệp. Vậy lẽ tất nhiên cách đây 10 thế kỷ nghề nông phải là nguồn lợi chính yếu và là ngành hoạt động quan trọng nhất ở nước ta. Trong khuôn khổ một xã hội trọng nông nhà làm luật triều Lý đã chăm sóc đến sự thịnh vượng của nghề chân lắm tay bùn làm giảm bớt nỗi khổ cực của giai cấp nông dân hằng ngày vẫn phải chịu bao nỗi đắng cay đè nén hăm dọa từ mọi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN