TAILIEUCHUNG - Giới thiệu SPSS - Một số thao tác cơ bản

Sau buổi học này, sinh viên cần: Hiểu và thực hiện được một số thao tác làm việc cơ bản với tệp số liệu SPSS. Biết cách tạo một file số liệu và nhập số liệu trong SPSS. Hiểu được lý do của việc mã hóa số liệu Thực hiện gán nhãn cho các giá trị của biến. | Bộ môn Thống kê GIỚI THIỆU VỀ SPSS - MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN Giảng viên: Trần Thị Hồng Ngày: 14/03/2007 Ngày 14/3/2007 Bộ môn Thống kê Mục tiêu Sau buổi học này, sinh viên cần: Hiểu và thực hiện được một số thao tác làm việc cơ bản với tệp số liệu SPSS Biết cách tạo một file số liệu và nhập số liệu trong SPSS Hiểu được lý do của việc mã hóa số liệu Thực hiện gán nhãn cho các giá trị của biến Ngày 14/3/2007 Bộ môn Thống kê Nội dung buổi học Giới thiệu về SPSS và màn hình làm việc Một số thao tác làm việc cơ bản với tệp dữ liệu Tạo một tệp số liệu và làm quen với việc nhập số liệu Mã hóa số liệu Gán nhãn cho giá trị của biến Ngày 14/3/2007 Bộ môn Thống kê Giới thiệu về SPSS Phần mềm phân tích số liệu (PTSL) được dùng trong các nghiên cứu KTXH Có nhiều phần mềm PTSL khác nhau: Epi-Info, Stata, SAS, SPSS có ưu điểm: dễ sử dụng so với các phần mềm khác Phiên bản hiện đang sử dụng cho giảng dạy SPSS Ngày 14/3/2007 Bộ môn Thống kê Màn hình làm việc của SPSS Mở SPSS: click chuột vào biểu tượng trên màn hình, hoặc: Start/Program/ SPSS for Window/ Các thanh menu lệnh Hai cửa sổ: Data view: mô tả từng giá trị của bộ số liệu Variable view: mô tả các biến trong bộ số liệu Ngày 14/3/2007 Bộ môn Thống kê Thao tác cơ bản với tệp số liệu Mở tệp số liệu sẵn có: File/ Open/ Data chọn tệp cần mở; hoặc, Kích chuột vào biểu tượng open ( ); hoặc, Kích chuột vào tên tệp Mở file Thông tin cho từng đối tượng/quan sát được nhập trên một hàng Các cột của bảng tính tương ứng với các câu hỏi trong bộ câu hỏi Đóng tệp số liệu/cửa sổ làm việc: kích chuột vào biểu tượng Lưu: (Save, Save as) File/ Save/ Chọn thư mục lưu tệp Nhập tên tệp vào, rồi nhấn OK Ngày 14/3/2007 Bộ môn Thống kê Tạo 1 file số liệu trong SPSS Tạo danh sách biến Nhập số liệu từ bảng hỏi/ phiếu phỏng vấn Ngày 14/3/2007 Bộ môn Thống kê Tạo danh sách các biến Để nhập số liệu, trước hết cần phải tạo danh sách các biến Việc định nghĩa biến được thực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN