TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành : Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên hệ đào tạo Đại học. Mục đích của chuyên đề tốt nghiệp là tạo điều kiện cho sinh viên có dịp so sánh, đánh giá và gắn liền giữa những vấn đề lý luận với thực tiễn về tình hình quản lý tài chính tại các doanh nghiệp cũng như môi trường tài chính mà các doanh nghiệp hoạt động. Đây là vấn đề cần thiết đối với sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp. Sinh. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HƯỚNG DẪN VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp Dành cho sinh viên hệ đào tạo Đại học Mục đích của chuyên đề tốt nghiệp là tạo điều kiện cho sinh viên có dịp so sánh đánh giá và gắn liền giữa những vấn đề lý luận với thực tiễn về tình hình quản lý tài chính tại các doanh nghiệp cũng như môi trường tài chính mà các doanh nghiệp hoạt động. Đây là vấn đề cần thiết đối với sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp. Sinh viên có thể thực tập và nghiên cứu tài chính ở mọi doanh nghiệp thuộc nhiều hình thức sở hữu như tổng công ty công ty liên doanh công ty cổ phần doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn . Mọi loại hình kinh doanh như doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngân hàng và các định chế tài chính . Ngoài ra sinh viên còn có thể thực tập tại các Bộ Vụ Viện Sở Tài chính và các ban ngành khác. Sinh viên có thể thực tập các vấn đề liên quan đến các môn học thuộc chuyên ngành tài chính như tài chính doanh nghiệp tài chính quốc tế đầu tư tài chính phân tích tài chính hoạch định ngân sách vốn quản lý danh mục đầu tư quản lý rủi ro. I - HƯỚNG DẪN CHUNG Trong quá trình thực tập các sinh viên cần có sự chuẩn bị để thực hiện và hoàn thành luận án qua các bước sau 1. Chọn đề tài Sinh viên có thể chọn bất cứ nội dung nào trong chương trình Tài chính doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của nền kinh tế Lưu ý trong phần này sinh viên nên trao đổi với giáo viên trực tiếp hướng dẫn về nội dung đề tài . 2. Viết đề cương Sau khi chọn đề tài các sinh viên có thể viết đề cương chi tiết và liên hệ với các giáo viên giảng dạy được phân công hướng dẫn để được góp ý sửa chữa cho đề cương hoàn chỉnh. 3. Thực hiện viết chuyên đề Trên cơ sở đề cương chi tiết được sửa sinh viên viết và hoàn thiện chuyên đề của mình. 4. Tất cả chuyên đề tốt nghiệp khi nộp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN