TAILIEUCHUNG - Khoá luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại SIC

Khoá luận này nghiên cứu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại - SIC. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại - SIC. Mời các bạn cùng tham khảo! | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD THS Nguyễn Thị Liên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Sinh viên Phạm Thị Mai Liên Giảng viên hƣớng dẫn ThS. Nguyễn Thị Liên HẢI PHÒNG - 2012 SV Phạm Thị Mai Liên 1 MSV 120079 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD THS Nguyễn Thị Liên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI SIC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên Phạm Thị Mai Liên Giảng viên hƣớng dẫn ThS. Nguyễn Thị Liên HẢI PHÒNG - 2012 SV Phạm Thị Mai Liên 2 MSV 120079 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD THS Nguyễn Thị Liên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên Phạm Thị Mai Liên Mã SV 120079 Lớp QT 1206K Ngành Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại SIC SV Phạm Thị Mai Liên 3 MSV 120079 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD THS Nguyễn Thị Liên NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp về lý luận thực tiễn các số liệu cần tính toán và các bản vẽ . - Một số vần đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền. - Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại- SIC - Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại- SIC 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế tính toán Sử dụng số liệu năm 2011 3. Địa điểm thực tập tôt nghiệp. Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại- SIC SV Phạm Thị Mai Liên 4 MSV 120079 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD THS Nguyễn Thị Liên CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất Họ và tên Nguyễn Thị Liên Học hàm học vị Thạc sỹ Cơ quan công tác Trƣờng Đại học Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn Hoàn thiện công tác kế toán vốn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    66    0    29-09-2022
508    81    0    29-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.