TAILIEUCHUNG - KHÁM MẮT (Kỳ 3)

Tiền phòng: -Độ sâu: tuỳ theo tuổi, giới, tật khúc xạ, tác giả và phương pháp đo. .Calmettes (1958): nam3,61mm, nữ 3,41mm (người từ 30 -50 tuổi). .Tornquist (1953): Đo trên nam giới ở các lứa tuổi. Tuổi Độ sâu 19-21 34-36 49-51 64-66 3,18 2,98 2,76 Như vậy, độ sâu tiền phòng giảm theo tuổi vì kích thước trước sau của thuỷ tinh thể tăng. .Reader (1922) đo ở người 40 tuổi: Mắt viễn thị: 2,99mm. Mắt chính thị ;3,14mm. Mắt cận thị ;3,63mm .Khúc Thị Nhụn (1984): Tuổi 40 Độ sâu 2,98 +0,28 2,81+ 0,29 Kết quả trung bình: 2,94 ± 0,29 -Tiền phòng £1mm thì 100% bị glocôm góc đóng . -Tiền phòng quá sâu trong chấn thương. | KHÁM MẮT Kỳ 3 . Tiền phòng -Độ sâu tuỳ theo tuổi giới tật khúc xạ tác giả và phương pháp đo. .Calmettes 1958 nam3 61mm nữ 3 41mm người từ 30 -50 tuổi . .Tornquist 1953 Đo trên nam giới ở các lứa tuổi. Tuổi 19-21 34-36 49-51 64-66 Độ sâu 3 18 2 98 2 76 Như vậy độ sâu tiền phòng giảm theo tuổi vì kích thước trước sau của thuỷ tinh thê tăng. .Reader 1922 đo ở người 40 tuổi Mắt viễn thị 2 99mm. Mắt chính thị 3 14mm. Mắt cận thị 3 63mm .Khúc Thị Nhụn 1984 Tuổi 40 40 Độ sâu 2 98 0 28 2 81 0 29 Kết quả trung bình 2 94 0 29 -Tiền phòng 1mm thì 100 bị glocôm góc đóng . -Tiền phòng quá sâu trong chấn thương lệch thể thuỷ tinh. -Tiền phòng nông bất thường do rò vết mổ vết thương mất thuỷ dịch . -Đo độ sâu của tiền phòng dùng đèn khe cắt qua giác mạc - tiền phòng. Gạt khe để đo kích thước tạo hình vuông ABCD . .AB là độ sâu của tiền phòng .AD là độ gạt đèn khe cho kích thước in sẵn ở kính -Tiền phòng đục Dùng đèn khe cắt qua tiền phòng thấy những hạt bụi lơ lửng trên đường đi của tia sáng dấu hiệu Tyndall . Biểu hiện một quá trình viêm mong mắt thể mi hoặc viêm màng bồ đào. -Tiền phòng có máu gặp trong chấn thương đụng dập vết thương nhãn cầu. Tiền phòng có mủ viêm loét giác mạc viêm ống mắt thể mi vết thương nhãn cầu. . Mống mắt đồng tử -Rách đứt chân mống trong chấn thương đụng dập vết thương nhãn cầu -Bạc màu do thoái hoá viêm mống mắt glocôm giai đoạn muộn. -Dính mống mắt vào giác mạc do viêm loét giác mạc nặng dính mống mắt vào mặt trước thể thuỷ tinh do viêm mống mắt gây méo đồng tử. Rỏ thuốc giãn đồng tử thấy rõ ràng những chỗ dính. - Rung rinh mống lệch thể thuỷ tinh hoặc trên mắt đã mổ lấy bỏ thể thuỷ tinh. -Những sợi như tơ nhện ở mặt trước mống mắt có thể bắc cầu qua đồng tử di tích những mạch máu thể thuỷ tinh ở thời kỳ bào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN