TAILIEUCHUNG - Giáo trình hình học và 400 bài tập P5

Giáo trình hình học và 400 bài tập P5 Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, sử dụng đáp án để tìm hiểu phương pháp trình bày bài, tự đánh giá mức độ ghi nhớ và khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn tập đầy đủ hơn. Tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn. | Chỉ dẫn và trà lời các bài tập chương 4 a Def Ị - ao 0 oo khả vi ữên Defự và Tại 00 fịx - X i of-Lị . vậy c nhân 2 8x X J đường thảng D có phương trình lùm tiệm cân và tại lân cận của 00 c ở trên . Tương tự c nhân đường thẳng D làm tiệm cận và tại -co c ở trSn D . b Ị ũữí f - IE khà vi trẽn Def và V X e Bỉ . x trong đó ọ K -X K sgn x X H X1 -slnísr p khả vi trên và Vx e Ị p xị 2x - - từ đổ suy ra bàng biến và 0 Ặ 4-ln2 0 1 2 2 thiên của ọ. Vì - 0 nên ta suy ra bảng biến thiên của . X -oo -1 0 oo rw 0 - fw -l -oo -00 00 00 398 Chương 4 Đường cong trẽn măt phăng e Kí f x 7----T- ỵ trong đó gịx 2 - r e - 2 x . e1 - 1-x Ánh xạ g thuộc lớp c1 trên Bẵ và Vx c Sỉ v ụj 1 - Ỵ e - l g x -xe tữ đó cớ bảng biến thiên của g suy ra bảng biến thiên cùa . Vĩ e 1 X oỌr khi X tiến đến 0 nên ta có ttiể thấc triển liên tục tại 0 bằng cách đặt 0 -Ì- . í .húng minh rằng - ------- . V A- 0 3 i a có thể một cách tổng quát hơn chúng minh rầng thuộc lúp c trên K vì thuộc lớp c trên R và nhân một khai triển thành chuỗi nguyên tại 0. lại -00 x -X 1- o X tại cân -00 c ố trân D. vây c nhân đường thảng D y - -X 1 làm tiệm cặn vã Chỉ dẫn và trâ lời 399 đ Def Ạ R. - 1 f khả vi trẽn Defự và Ta có thể thác triển liSn tục tại r bằng cách dặt 1 0 hơn nữa fịx y 0. X 1 Tại 00 f x - bo Ị vậy c nhân 2 r đường thang D y cx làm tiệm cân và tại lân cận của QC tương ímg -00 c nằm trỗn tương ứng dưới D e Def ỈE khả vi trên K và v r e IK x - trong đó Ta ctì thể thác triển liên tục tại 0 bằng cách đặt ữ 1 hơn nũa f x _ 1. T- 0

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.