TAILIEUCHUNG - Theo dõi vận hành bảo vệ rơ le khoảng cách REL521

Bảo vệ khoảng cách gồm có các chức năng - tác động cho các dạng ngắn mạch pha pha , pha đất và ba pha 5 cấp bảo vệ khoảng cách - bảo vệ teleprotection | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NẠM CÒNG TY TRŨYÊN tải điện 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VÂN HÀNH BẢO VỆ Rơ LE KHOẢNG CÁCH REL521 ỉn lần thử nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phổ Giám đốc Công ty Phan Lê Vinh Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỘNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Số UH QĐ-TTĐ1-KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày jO thảng 11 năm 2007 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Qui trình theo dõi vận hành rơ le bảo vệ khoảng cách REL521 Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này. Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIẢM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh Mục lục Chương Tiêu đề Trang Mục Danh sách hình Viết 1. Giới thiệu rơ . Tổng . Các chức . Bảo vệ khoảng cách gồm có các chức . Những bảo vệ dự . Điều . Giám sát. 6 . Truyền thông tin số liệu đến đầu đối diện .7 . Kết nối truyền thông nối . Tính năng tổng quát. 7 . Mặt trước của rơ . Màn hình tinh thể lỏng . Các phím chức năng để giao tiếp với rơ . 2. Khai thác thông tin trong rơ Điều 1 .11 Điều 2 .12 Điều 3 .12 Điều 4 . 13 Điều 5 .15

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN