TAILIEUCHUNG - Theo dõi vận hành rơ le bảo vệ khoảng cách P44X

Quy trình này áp dụng cho các rơ le bảo vệ micom P441, P442 và P444 | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỔNG TY TRÙYÈN tải điện 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH Rơ LE BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH P44X In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giảm đẩc Công ty Nguyễn Huy Thắng Chu Xuân Khoát Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN CỒNG HOÀ XÃ HỒI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Số -32 QĐ-TTĐ1-KTTR Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngàyio thảng 11 năm 2007 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chực năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ồng Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình vận hành rơ le khoảng cách P44x . Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này . Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh MỤC LỤC 2 Trang I. GIỚI THIỆU VÀ ỨNG DỤNG 4 II. CÁC CHỨC NĂNG 4 III. VẬN HÀNH Rơ LE 5 IV. NHỮNG HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP TRONG VẬN 7 HÀNH VÀ XỬ LÝ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN