TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt SF6

Các MC 220 KV trở lên mỗi pha được điều khiển bằng 1 BTĐ riêng đảm bảo khả năng tác động từng pha khi có sự cố thoáng qua tại 1 trình này áp dụng chung cho công tác vận hành và quản lý vận hành các loại máy cắt SF6 điện áp từ 110 Kv trở lên. Các máy cắt không được giới thiệu trong qui trình này có thể tùy theo đặc điểm riêng và số liệu kỹ thuật của nhà chế tạo áp dụng qui trình này để làm qui trình riêng cho mỗi loại máy. | TỔNG CÒNG TY ĐIỆN Lực VIỆT NAM OUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY CẮT SF6 Hà Nôi 1998 TỔNG CÔNG TY ĐIỂN Lực VIỆT NAM QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY CẮT SF6 Biên soạn PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I Hiệu đính BAN KỸ THUẬT LƯỚI ĐIỆN. HÀ NỘI 1998 TỔNG CÒNG TY ĐIỆN Lực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VỈỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ 708 ĐVN KTNĐ Ngày 7 tháng 6 nấm 1997 QUYẾT ĐỊNH CỦA TổNG CÔNG TY ĐIỆN Lực VIỆT NAM - Căn cứ Nghị định 14 CP ngày 27 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam và ban hành Điều lệ Tổng công ty. - Căn cứ vào nhu cầu công tác quản lý kỹ thuật của Tổng công ty. - Xét đề nghị của các ông trưởng Ban KT nguồn điện và Ban KT lưới điện. QUYẾT ĐỊNH Điểu 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt SF6 . Điểu 2 Quy trình này áp dụng cho các Nhà máy điện các Công ty Điện lực các Công ty Truyền tải điện và các xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN