TAILIEUCHUNG - Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường | 39. Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ. - Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu. + Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người đến nhận kết quả ký tên vào sổ; trao kết quả cho người nhận. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ) + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ: + Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (theo mẫu quy định), 01 bản chính; + Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó, 01 bản sao photo; + Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó, 01 bản sao có chứng thực; + Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (theo mẫu quy định), 05 bản chính; + Bản dự thảo Báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án, 01 bản chính. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận h) Lệ phí: Không i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung - Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: + Chủ dự án không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng. + Các dự án sản xuất, kinh doanh hoạt động sau ngày 01/7/2006. Đặc biệt là các dự án không nằm trong danh mục đối tượng phải đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ. - Thông tư số 05/2008/TT-BTNTMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.