TAILIEUCHUNG - Báo cáo vận dụng vào công việc sau 6 tháng

Báo cáo về việc vận dụng công việc sau 6 tháng. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO V v vận dụng vào công việc sau 6 tháng Ho và tên Mã số NV Bộ phận Khoá đào tạo Vận dụng vào công việc 1. Vận dụng tốt 2. Không vận dụng được Lý do 3. Nhận xét thêm Ý kiến Trưởng bộ phận Ngày tháng năm Người báo cáo ký tên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    19    0    25-07-2021