TAILIEUCHUNG - [Điện Tử Học] Ngắn Mạch Hệ Thống - Pgs.Ts.Lê Kim Hùng phần 2

Trong hệ đơn vị tương đối, một đại lượng vật lý này cũng có thể biểu diễn bằng một đại lượng vật lý khác có cùng trị số tương đối. | 4 Trong hệ đơn vị tương đối một đại lượng vật lý này cũng có thể biểu diễn bằng một đại lượng vật lý khác có cùng trị số tương đối. Ví dụ nếu chọn fflđb làm lượng cơ bản thì khi ffl đb 1 ta có X cb âb L cb L cb X cb âb M cb M cb V cb 1 cb L cb L cb X cb E cb âb T cb V cb III. Cách thành lập sơ đồ thay thế Sơ đồ thay thế là sơ đồ cho phép thế các mạch liên hệ nhau bởi từ trường bằng một mạch điện tương đương bằng cách qui đổi tham số của các phần tử ở các cấp điện áp khác nhau về một cấp được chọn làm cơ sở. Các tham số của sơ đồ thay thế có thể xác định trong hệ đơn vị có tên hoặc hệ đơn vị tương đối đồng thời có thể tính gần đúng hoặc tính chính xác. . Qui đổi chính xác trong hệ đơn vị có tên Hình Sơ đồ mạng điện có nhiều cấp điện áp Xét mạng điện có nhiều cấp điện áp khác nhau hình được nối với nhau bằng n máy biến áp có tỷ số biến áp ki k2 .kn. Chọn một đoạn tùy ý làm đoạn cơ sở ví dụ đoạn đầu tiên. Tham số của tất cả các đoạn còn lại sẽ được tính qui đổi về đoạn cơ sở. Sức điện động điện áp dòng điện và tổng trở của đoạn thứ n được qui đổi về đoạn cơ sở theo các biểu thức sau En qâ En Un qâ Un L_A -------------1-------- I - n qâ lx lx lx n k1 Zn qâ 2Zn Các tỷ số biến áp k trong những biểu thức trên lấy bằng tỷ số biến áp lúc không tải. Các thành phần trong tích các tỷ số biến áp k chỉ lấy của những máy biến áp nằm giữa đoạn xét và đoạn cơ sở chiều của tỷ số biến áp k lấy từ đoạn cơ sở đến đoạn cần xét. k. U. k. . k_ Ụk 1 U 2 U2 . n Un Trong những biểu thức qui đổi trên nếu các đại lượng cho trước trong đơn vị tương đối thì phải tính đổi về đơn vị có tên. Ví dụ đã cho Z đm thì 5 Z Z U 7 âm Z âm . S Sâm . Qui đổi gần đúng trong hệ đơn vị có tên Việc qui đổi gần đúng được thực hiện dựa trên giả thiết là xem điện áp định mức của các phần tử trên cùng một cấp điện áp là như nhau và bằng trị số điện áp trung bình của cấp đó. Tức là U1 u Utb1 U2 U 2 Utb2 Như vậy k1 Utbcs k _ Utb1 Utb1 2 Utb2 kn Do đó ta sẽ có các .